Ład korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2023 roku.

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej także „Spółka”) przedstawia oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki będącego częścią raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2023.

Polityka dywidendowa VRG S.A. z siedzibą w Krakowie

Jednym z głównych celów Zarządu VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) jest dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami poprzez wypłatę dywidendy. Zarząd Spółki zamierza rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy zgodnie z niniejszą polityką dywidendową.

Zarząd Spółki zamierza corocznie rekomendować walnemu zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w przedziale między 20% a 70% wartości skonsolidowanego zysku netto wynikającego z zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki, przy założeniu, że wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec roku obrotowego wyniesie mniej niż 2,5.

Każdorazowo przed przedstawieniem rekomendacji walnemu zgromadzeniu Spółki, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę następujące czynniki:

1. sytuację finansową Spółki i jej grupy kapitałowej,

2. potrzeby inwestycyjne,

3. sytuację płynnościową,

4. perspektywy rozwoju grupy kapitałowej Spółki w danej sytuacji rynkowej i makroekonomicznej,

5. plany akwizycyjne,

6. kowenanty bankowe.

Polityka wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie

zatwierdzona uchwałą Nr 19/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 29 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia polityki wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zmieniona  uchwałą nr 04/03/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 17 marca 2021 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG SA z siedzibą w Krakowie oraz zmieniona uchwałą nr 25/06/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej spółki VRG S.A. z siedzibą w Krakowie

Zasady dotyczące zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

1. VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”), przedstawia poniżej zasady dotyczące wyboru i zmiany firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki.

2. W zakresie dopuszczalnym art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt. 8 statutu Spółki, organem uprawnionym do wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest Rada Nadzorcza Spółki.

3. Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki, podejmowana jest z uwzględnieniem rekomendacji przedstawionej przez działający w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu.

4. Spółka zgodnie z wymogami art. 130 ust. 1 pkt. 5) i 7) ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym posiada politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz procedurę wyboru firmy audytorskiej.

5. Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o rachunkowości, w przypadku badania ustawowego pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy.

6. Zgodnie z art. 134 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w tej samej jednostce zainteresowania publicznego przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe w jednostce, po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

7. Zgodnie z art. 17 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzje Komisji 2005/909/WE, ani pierwsze zlecenie otrzymane przez firmę audytorską ani pierwsze zlecenie łącznie z wszelkimi odnowionymi zleceniami nie może trwać dłużej niż 10 lat.

Polityka Różnorodności.

Spółka informuje, że nie posiada regulaminu zawierającego opis stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwzględnieniem takich elementów polityki różnorodności jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe. Zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą równości wobec prawa, Spółka uznaje, że wszyscy mają prawo do równego traktowania oraz, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, w tym w zakresie zatrudnienia. Spółka kieruje się tą zasadą w prowadzonych procesach rekrutacyjnych. Jednocześnie w stosunku do członków organów Spółki, wyboru osób pełniących funkcje członków zarządu i rady nadzorczej dokonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz rada nadzorcza, kierując się decyzjami właścicielskimi, korporacyjnymi oraz zasadami fachowości. W odniesieniu natomiast do kluczowych menedżerów, Spółka podejmuje decyzje o nawiązaniu współpracy z kandydatami, oceniając ich doświadczenie zawodowe, staż pracy, posiadane wykształcenie stosownie do zakresu zadań dla danego stanowiska. Spółka zatrudnia zarówno kobiety, jak i mężczyzn w różnym przedziale wiekowym, mając na względzie kryteria merytoryczne oraz przestrzegając w pełni zasady, iż niedopuszczalne jest ograniczanie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2021 r.

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 r.

Struktura organizacyjna Spółki