Ład korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2018 roku

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej także „Spółka”) przedstawia oświadczenie w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Niniejsze oświadczenie stanowi wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Spółki będącego częścią raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2018.

Informacja na temat dywidendy

W okresie ostatnich pięciu lat obrotowych VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) nie wypłacała dywidendy. Obecnie brak jest decyzji władz Spółki na temat planowanej dywidendy.

Zasady dotyczące zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zgodnie z istniejącą praktyką wynikającą z postanowień § 21 ust. 2 pkt. 8 Statutu VRG S.A. w Krakowie („Spółka”), Rada Nadzorcza na podstawie  ofert otrzymanych przez Spółkę od podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, corocznie dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki. Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki w danym roku obrotowym, podejmowana jest z uwzględnieniem rekomendacji przedstawionej przez działający w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu.

Polityka Różnorodności.

Spółka informuje, że nie posiada regulaminu zawierającego opis stosowanej przez Spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwzględnieniem takich elementów polityki różnorodności jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe. Zgodnie z obowiązującą w Polsce zasadą równości wobec prawa, Spółka uznaje, że wszyscy mają prawo do równego traktowania oraz, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny, w tym w zakresie zatrudnienia. Spółka kieruje się tą zasadą w prowadzonych procesach rekrutacyjnych. Jednocześnie w stosunku do członków organów Spółki, wyboru osób pełniących funkcje członków zarządu i rady nadzorczej dokonuje walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz rada nadzorcza, kierując się decyzjami właścicielskimi, korporacyjnymi oraz zasadami fachowości. W odniesieniu natomiast do kluczowych menedżerów, Spółka podejmuje decyzje o nawiązaniu współpracy z kandydatami, oceniając ich doświadczenie zawodowe, staż pracy, posiadane wykształcenie stosownie do zakresu zadań dla danego stanowiska. Spółka zatrudnia zarówno kobiety, jak i mężczyzn w różnym przedziale wiekowym, mając na względzie kryteria merytoryczne oraz przestrzegając w pełni zasady, iż niedopuszczalne jest ograniczanie wolności i praw człowieka i obywatela wyłącznie z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia oraz majątku.

Struktura organizacyjna Spółki