Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (RS_2021)
2021
Przychody netto ze sprzedaży
1069927
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
97529
Zysk (strata) netto
66310
Amortyzacja
104086
Aktywa
1494392
Kapitał własny
889664
Liczba akcji (szt)
234455840
Zysk na akcję
0,28
Wartość księgowa na akcję
3,79