Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (RS_2022)
2022
Przychody netto ze sprzedaży
585537
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
65198
Zysk (strata) netto
36418
Amortyzacja
54413
Aktywa
1484987
Kapitał własny
886225
Liczba akcji (szt)
234455840
Zysk na akcję
0,16
Wartość księgowa na akcję
3,78