Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (RS_2020)
2020
Przychody netto ze sprzedaży
853714
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-11923
Zysk (strata) netto
-48170
Amortyzacja
110345
Aktywa
1457995
Kapitał własny
815116
Liczba akcji (szt)
234455840
Zysk na akcję
-0,21
Wartość księgowa na akcję
3,48