Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (PSr_2021)
2021
Przychody netto ze sprzedaży
416114
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
895
Zysk (strata) netto
2848
Amortyzacja
53338
Aktywa
1433543
Kapitał własny
826202
Liczba akcji (szt)
234455840
Zysk na akcję
0,01
Wartość księgowa na akcję
3,52