Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (PSr_2019)
2019
Przychody netto ze sprzedaży
484649
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
27334
Zysk (strata) netto
21470
Amortyzacja
54127
Aktywa
1440540
Kapitał własny
826994
Liczba akcji (szt)
234455840
Zysk na akcję
0,09
Wartość księgowa na akcję
3,53