Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (RS_2019)
2019
Przychody netto ze sprzedaży
1 068 266
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
87 492
Zysk (strata) netto
63 993
Amortyzacja
110 991
Aktywa
1 431 314
Kapitał własny
863 286
Liczba akcji (szt)
234 455 840
Zysk na akcję
0,27
Wartość księgowa na akcję
3,68