Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (Pr_2018)
2018
Przychody netto ze sprzedaży
191000
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
9194
Zysk (strata) netto
6891
Amortyzacja
4026
Aktywa
579716
Kapitał własny
495962
Liczba akcji (szt)
181194964
Zysk na akcję
0,04
Wartość księgowa na akcję
2,74