Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (R_2022)
2022
Przychody netto ze sprzedaży
586744
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
22872
Zysk (strata) netto
48359
Amortyzacja
61004
Aktywa
965175
Kapitał własny
700091
Liczba akcji (szt)
234455840
Zysk na akcję
0,21
Wartość księgowa na akcję
2,99