Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (R_2023)
2023
Przychody netto ze sprzedaży
534506
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
-23289
Zysk (strata) netto
28193
Amortyzacja
67181
Aktywa
936134
Kapitał własny
681393
Liczba akcji (szt)
234455840
Zysk na akcję
0,12
Wartość księgowa na akcję
2,91