Podstawowe dane finansowe

Wybrane dane finansowe (PSr_2023)
2023
Przychody netto ze sprzedaży
602286
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
48003
Zysk (strata) netto
50902
Amortyzacja
62304
Aktywa
1505370
Kapitał własny
946776
Liczba akcji (szt)
234455840
Zysk na akcję
0,22
Wartość księgowa na akcję
4,04