Regulamin Obrad Walnych Zgromadzeń Spółki

Niniejszy Regulamin został uchwalony zgodnie z § 29 pkt. 2 Statutu Spółki Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie.
Przyjęty Uchwałą Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula S.A. z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie przyjęcia stałego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Vistula S.A, zmieniony Uchwałą Nr 29/06/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Vistula Group S.A. z dnia 29 czerwca 2009 roku w sprawie zmian stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia
 

§ 1.

 

Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Vistula S.A. z siedzibą w Krakowie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych a następnie zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna powstrzymać się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.

 

§ 2.

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządza oraz podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich reprezentuje i przysługujących im głosów. Lista po podpisaniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia jest wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

 

§ 3.

 

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzania jest obowiązany zapewnić prawidłowy przebieg obrad i głosowania. Przewodniczący Walnego Zgromadzania udziela głosu uczestnikom obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzania może przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu zasady głosowania i podejmowania uchwał.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłaszać krótkie przerwy w obradach jedynie w uzasadnionych przypadkach.

 

§ 4.

 

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

 

§ 5.

 

1. W przypadku, gdy Kodeks Spółek Handlowych przewiduje prawo do udzielenia pełnomocnictwa do udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej lub do wykonywania prawa głosu w formie elektronicznej bez wymogu użycia bezpiecznego podpisu, akcjonariusz uprawniony będzie do zawiadomienia Spółki o udzieleniu takiego pełnomocnictwa zgodnie z zasadami określonymi poniżej.

2. Przed terminem Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej www.vistulagroup.pl formularz pełnomocnictwa, który po wypełnieniu, akcjonariusz może przesłać do Spółki za pośrednictwem strony internetowej Spółki.

3. Akcjonariusz, który chce udzielić pełnomocnictwa w wyżej wymienionej formie, zwraca się osobiście lub na piśmie do Spółki o wydanie loginu i hasła, które umożliwia akcjonariuszowi przeprowadzenie procedury weryfikacji i udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej. Akcjonariusz zobowiązuje sie zachować w poufności nadany mu login i hasło. Login i hasło przesyłane są akcjonariuszowi przesyłką listową lub kurierską na podany przez niego w żądaniu adres. Akcjonariusz może zmienić hasło samodzielnie za pośrednictwem strony internetowej Spółki.

4. Każdy akcjonariusz przed udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinien ocenić we własnym zakresie ryzyko związane z zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez wykorzystania bezpiecznego podpisu.

5. Szczegółowe zasady wdrożenia powyższej procedury określa Zarząd Spółki. Zarząd Spółki może wedle własnego uznania wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia.

6. Głosowanie podczas obrad Walnego Zgromadzenia może odbywać się przy wykorzystanie elektronicznego systemu liczenia głosów.

 

§ 6.

 

Komisja skrutacyjna jest powoływana jedynie wtedy jeżeli nie został zapewniony elektroniczny system liczenia głosów lub jeśli powołania takiej Komisji zażąda akcjonariusz i Walne Zgromadzenie podejmie stosowną uchwałę w tej kwestii. W takim przypadku dwuosobowa komisja wybierana jest przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 7.

 

Na wniosek akcjonariusza Walne Zgromadzenie może powołać Komisję uchwał i wniosków. W takim przypadku dwuosobowa komisja wybierana jest przez Walne Zgromadzenie.

 

§ 8.

 

Na wniosek akcjonariusza Walne Zgromadzenie może powołać Komisję skrutacyjną, uchwał i wniosków - pełniącą funkcje zarówno komisji skrutacyjnej jak i uchwał i wniosków, o których mowa w § 6 i 7 Regulaminu.

 

§ 9.

 

Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 dni.

 

§ 10.

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia umieszcza się w protokole sporządzonym przez notariusza. W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, wymienić powzięte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia zarząd powinien dołączyć do księgi protokołów.

2. W protokole umieszcza się również uchwały, które nie zostały przez Walne Zgromadzenie podjęte.

3. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów uchwał.

 

§ 11.

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej.

2. Głosowanie jest jawne.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządzi tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

4. W przypadku wyborów członków rady nadzorczej w drodze głosowania grupami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wezwie akcjonariuszy lub ich reprezentantów, uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, aby utworzyli oddzielną grupę lub grupy celem wyboru jednego lub kilku członków rady; osoby te nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków rady.

5. Jeżeli nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka rady nadzorczej, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza, że Walne Zgromadzenie nie dokonuje wyborów członków rady nadzorczej.

6. Po dokonaniu wyborów członków rady przez utworzoną grupę lub grupy, Walne Zgromadzenie przeprowadzi wybór pozostałych członków rady w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze lub ich reprezentanci, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

 

§ 12.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2004 roku.