Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze
VRG S.A.
 • 22.21%
  IPOPEMA TFI S.A.
 • 15.56%
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU
 • 13.97%
  Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
 • 9.77%
  Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.
 • 7.23%
  Forum TFI S.A.
 • 31.26%
  Pozostałe

Kapitał zakładowy VRG S.A. dzieli się na 234.455.840 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 234.455.840 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VRG S.A. („Spółka”).

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 • Nazwa akcjonariusza
  Liczba głosów na WZA (w szt.)
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%)
 • Nazwa akcjonariusza IPOPEMA TFI S.A.1>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 52 066 678
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 22,21%
  1 informacja podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczy akcji Spółki posiadanych łącznie przez wszystkie fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę fundusz Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. posiadał 20.289.000 akcji Spółki, co stanowiło 8,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 20.289.000 głosów stanowiących 8,65% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę fundusz Ipopema 21 FIZ Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A., posiada 31.658.785 akcji Spółki, co stanowi 13,50% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 31.658.785 głosów, stanowiących 13,50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU2>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 36 470 100
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 15,56%
  2 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych łącznie przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. posiadał samodzielnie 35.603.400 akcji Spółki, co stanowiło 15,19% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 35.603.400 głosów, stanowiących 15,19% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny3>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 32 750 487
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 13,97%
  3 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. posiadał 32.750.487 akcji Spółki, co stanowiło 13,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 32.750.487 głosów, stanowiących 13,97% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.4>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 22 900 000
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 9,77%
  4 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych łącznie przez Pana Jerzego Mazgaja wraz z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. Pan Jerzy Mazgaj na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. posiadał samodzielnie 21.900.000 akcji Spółki, co stanowiło 9,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 21.900.000 głosów, stanowiących 9,34% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Forum TFI S.A.5>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 16 946 800
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 7,23%
  5 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych łącznie przez fundusz Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzane przez Forum TFI S.A na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. Fundusz Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. posiadał 6.951.760 akcji Spółki, co stanowiło 2,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 6.951.760 głosów stanowiących 2,97% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Fundusz Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28.06.2021 r. posiadał 9.995.040 akcji Spółki, co stanowiło 4,26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 9.995.040 głosów, stanowiących 4,26% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Pozostałe
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 73 321 775
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 31,26%