Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze
VRG S.A.
 • 21.34%
  IPOPEMA TFI S.A.
 • 15.37%
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU
 • 13.97%
  Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
 • 9.76%
  Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.
 • 7.86%
  Forum TFI S.A.
 • 31.7%
  Pozostałe

Kapitał zakładowy VRG S.A. dzieli się na 234.455.840 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 234.455.840 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VRG S.A. („Spółka”).

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 • Nazwa akcjonariusza
  Liczba głosów na WZA (w szt.)
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%)
 • Nazwa akcjonariusza IPOPEMA TFI S.A.1>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 50 034 306
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 21,34%
  1 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych łącznie przez fundusz Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych oraz Ipopema 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.03.2021 r. Fundusz Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.03.2021 r. posiadał 20.289.000 akcji Spółki, co stanowiło 8,65% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 20.289.000 głosów stanowiących 8,65% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Fundusz Ipopema 21 FIZ Aktywów Niepublicznych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17.03.2021 r. posiadał 29.745.306 akcji Spółki, co stanowiło 12,69% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 29.745.306 głosów, stanowiących 12,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU2>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 36 042 345
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 15,37%
  2 informacja o liczbie akcji podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie liczby akcji zarejestrowanych przez Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17.03.2021 roku. Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” posiada samodzielnie 35.175.632 akcji Spółki, co stanowi 15,003% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do głosów, 35.175.632 stanowiących 15,003 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny3>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 32 750 000
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 13,97%
  3 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17.03.2021 roku. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17.03.2021 roku Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 32.750.000 akcji Spółki, co stanowiło 13,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 32.750.000 głosów, stanowiących 13,97% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.4>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 22 900 000
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 9,76%
  4 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych łącznie przez Pana Jerzego Mazgaja wraz z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17.03.2021 roku oraz zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 19 MAR. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Jerzy Mazgaj posiada samodzielnie 21.900.000 akcji Spółki, co stanowi 9,34% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 21.900.000 głosów, stanowiących 9,34% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Forum TFI S.A.5>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 18 424 800
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 7,86%
  5 informacja o liczbie akcji podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z zawiadomieniem otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 19 MAR., dotyczy akcji posiadanych łącznie przez następujące fundusze zarządzane przez Forum TFI S.A.:(i) Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadający 8.429.760 akcji Spółki stanowiących 3,60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.429.760 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz (ii) Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadający 9.995.040 akcji Spółki stanowiących 4,26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9.995.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 4,26% ogólnej liczby głosów w Spółce .
 • Nazwa akcjonariusza Pozostałe
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 74 304 389
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 31,7%