Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze
VRG S.A.
 • 14.54%
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”
 • 10.86%
  IPOPEMA TFI S.A.
 • 10.46%
  Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
 • 9.36%
  Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.
 • 54.78%
  Pozostałe

Kapitał zakładowy VRG S.A. dzieli się na 234.455.840 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 234.455.840 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VRG S.A. („Spółka”).

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 • Nazwa akcjonariusza
  Liczba głosów na WZA (w szt.)
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%)
 • Nazwa akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”1>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 34 093 568
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 14,54%
  1 informacja o liczbie akcji podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 lit. a) oraz art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
 • Nazwa akcjonariusza IPOPEMA TFI S.A.2>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 25 455 558
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 10,86%
  2 informacja o liczbie akcji podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczy akcji posiadanych łącznie przez wszystkie fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI
 • Nazwa akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny3>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 24 535 000
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 10,46%
  3 informacja o liczbie akcji podana na podstawie ilości akcji zarejestrowanych przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31.10.2018 roku oraz na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji o ilości akcji posiadanych łącznie przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny w kapitale zakładowym przejętej spółki Bytom S.A.
 • Nazwa akcjonariusza Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.4>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 21 944 333
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 9,36%
  4 informacja o liczbie akcji podana zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 19 MAR. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Jerzy Mazgaj posiada samodzielnie 17.944.333 akcji Spółki, co stanowi 7,65% kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony do 17.944.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,65% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Pozostałe
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 128 427 381
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 54,78%