Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze
VRG S.A.
 • 23.79%
  IPOPEMA TFI S.A.
 • 17.62%
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU
 • 13.97%
  Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
 • 7.67%
  Jerzy Mazgaj
 • 7.23%
  Forum TFI S.A.
 • 29.72%
  Pozostałe

Kapitał zakładowy VRG S.A. dzieli się na 234.455.840 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 234.455.840 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VRG S.A. („Spółka”).

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 • Nazwa akcjonariusza
  Liczba głosów na WZA (w szt.)
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%)
 • Nazwa akcjonariusza IPOPEMA TFI S.A.1>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 55 776 336
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 23,79%
  1 informacja dotyczy akcji Spółki posiadanych łącznie przez fundusze Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych oraz Ipopema 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r. posiadał 20.344.464 akcji Spółki, co stanowiło 8,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 20.344.464 głosów stanowiących 8,68% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Ipopema 21 FIZ Aktywów Niepublicznych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r. posiadał 35.431.872 akcji Spółki, co stanowiło 15,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 35.431.872 głosów stanowiących 15,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU2>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 41 314 600
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 17,62%
  2 informacja dotyczy akcji Spółki posiadanych łącznie przez fundusze Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r. posiadał samodzielnie 40.362.600 akcji Spółki, co stanowiło 17,22% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 40.362.600 głosów, stanowiących 17,22% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r. posiadał samodzielnie 952.000 akcji Spółki, co stanowiło 0,41% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 952.000 głosów, stanowiących 0,41% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny3>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 32 750 487
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 13,97%
  3 informacja podana na podstawie liczby akcji posiadanych przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r.
 • Nazwa akcjonariusza Jerzy Mazgaj4>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 17 988 168
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 7,67%
  4 informacja podana na podstawie liczby akcji posiadanych przez Pana Jerzego Mazgaja na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r.
 • Nazwa akcjonariusza Forum TFI S.A.5>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 16 946 800
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 7,23%
  5 informacja podana na podstawie liczby akcji posiadanych łącznie przez fundusze Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzane przez Forum TFI S.A na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r. posiadał 6.951.760 akcji Spółki, co stanowiło 2,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 6.951.760 głosów stanowiących 2,97% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r. posiadał 9.995.040 akcji Spółki, co stanowiło 4,26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 9.995.040 głosów, stanowiących 4,26% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Pozostałe
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 69 679 449
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 29,72%