Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze
VRG S.A.
 • 19.30%
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU
 • 16.35%
  Jerzy Mazgaj
 • 15.37%
  IPOPEMA TFI S.A.
 • 13.97%
  Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
 • 7.23%
  Forum TFI S.A.
 • 5.01%
  Porozumienie akcjonariuszy (Colian Developer sp. z o.o. sp. k. i Jan Kolański)
 • 22.77%
  Pozostałe

Kapitał zakładowy VRG S.A. dzieli się na 234.455.840 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 234.455.840 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VRG S.A. („Spółka”).

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 • Nazwa akcjonariusza
  Liczba głosów na WZA (w szt.)
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%)
 • Nazwa akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU1>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 45 251 894
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 19,30%
  1 informacja podana na podstawie zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczy akcji Spółki posiadanych łącznie przez fundusze Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU zarządzane przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” posiada samodzielnie 44.199.785 akcji Spółki, co stanowi 18,85% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 44.199.785 głosów, stanowiących 18,85% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU posiada samodzielnie 1.052.109 akcji Spółki, co stanowi 0,45% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 1.052.109 głosów, stanowiących 0,45% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Jerzy Mazgaj2>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 38 332 632
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 16,35%
  2 informacja podana na podstawie zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
 • Nazwa akcjonariusza IPOPEMA TFI S.A.3>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 36 038 137
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 15,37%
  3 informacja podana na podstawie zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i dotyczy akcji Spółki posiadanych łącznie przez wszystkie fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Ipopema 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r. posiadał 35.431.872 akcji Spółki, co stanowiło 15,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 35.431.872 głosów stanowiących 15,11% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny4>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 32 750 487
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 13,97%
  4 informacja podana na podstawie liczby akcji posiadanych przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r.
 • Nazwa akcjonariusza Forum TFI S.A.5>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 16 946 800
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 7,23%
  5 informacja podana na podstawie liczby akcji posiadanych łącznie przez fundusze Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzane przez Forum TFI S.A na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r. posiadał 6.951.760 akcji Spółki, co stanowiło 2,97% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 6.951.760 głosów stanowiących 2,97% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21.06.2022 r. posiadał 9.995.040 akcji Spółki, co stanowiło 4,26% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 9.995.040 głosów, stanowiących 4,26% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Porozumienie akcjonariuszy (Colian Developer sp. z o.o. sp. k. i Jan Kolański)6>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 11 752 923
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 5,01%
  6 informacja podana na podstawie zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę na podstawie art. 69 ust.1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i dotyczy akcji Spółki posiadanych łącznie przez porozumienie akcjonariuszy Colian Developer sp. z o.o. sp. k. i Pana Jana Kolańskiego. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Colian Developer sp. z o.o. sp. k. posiada samodzielnie 3.295.550 akcji Spółki, co stanowi 1,40% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 3.295.550 głosów stanowiących 1,40% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Jan Kolański posiada 8.457.373 akcji Spółki, co stanowi 3,61% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 8.457.373 głosów, stanowiących 3,61% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Pozostałe
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 53 382 967
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 22,77%