Struktura akcjonariatu

Akcjonariusze
VRG S.A.
 • 20.07%
  IPOPEMA TFI S.A.
 • 15.33%
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU
 • 14.13%
  Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny
 • 9.47%
  Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.
 • 7.54%
  Forum TFI S.A.
 • 33.46%
  Pozostałe

Kapitał zakładowy VRG S.A. dzieli się na 234.455.840 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 234.455.840 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VRG S.A. („Spółka”).

Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

 • Nazwa akcjonariusza
  Liczba głosów na WZA (w szt.)
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%)
 • Nazwa akcjonariusza IPOPEMA TFI S.A.1>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 47 047 277
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 20,07%
  1 informacja podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczy akcji Spółki posiadanych łącznie przez wszystkie fundusze zarządzane przez IPOPEMA TFI S.A. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę fundusz Ipopema 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2020 r posiadał 20.414.000 akcji Spółki, co stanowiło 8,71% kapitału zakładowego Spółki i dawało 20.414.000 głosów, stanowiących 8,71% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę fundusz Ipopema 21 FIZ Aktywów Niepublicznych, zarządzany przez IPOPEMA TFI S.A., posiada 26.633.277 akcji Spółki, co stanowi 11,36% kapitału zakładowego Spółki i daje 26.633.277 głosów, stanowiących 11,36% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU2>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 35 950 000
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 15,33%
  2 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych łącznie przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2020 roku. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2020 roku Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” posiadał samodzielnie 35.100.000 akcji Spółki, co stanowi 14,97% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 35.100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,97 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny3>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 33 119 487
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 14,13%
  3 informacja podana na podstawie liczby akcji zarejestrowanych łącznie przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2020 roku. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29.06.2020 roku Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał samodzielnie 32.750.487 akcji Spółki, co stanowi 13,97% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 32.750.487 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 13,97% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Jerzy Mazgaj łącznie z podmiotem powiązanym Krakchemia S.A.4>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 22 200 000
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 9,47%
  4 informacja o liczbie akcji podana zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z zawiadomieniami otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 19 MAR. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę Pan Jerzy Mazgaj posiada samodzielnie 21.200.000 akcji Spółki, co stanowi 9,04% kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony do 21.200.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,04% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 • Nazwa akcjonariusza Forum TFI S.A.5>>
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 17 680 800
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 7,54%
  5 informacja o liczbie akcji podana zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym przez Spółkę na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz zgodnie z zawiadomieniem otrzymanymi przez Spółkę na podstawie art. 19 MAR., dotyczy akcji posiadanych łącznie przez następujące fundusze zarządzane przez Forum TFI S.A.:(i) Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadający 8.429.760 akcji Spółki stanowiących 3,60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 8.429.760 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,60% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz (ii) Forum XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadający 9.251.040 akcji Spółki stanowiących 3,95% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 9.251.040 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,95% ogólnej liczby głosów w Spółce .
 • Nazwa akcjonariusza Pozostałe
  Liczba głosów na WZA (w szt.) 78 458 276
  Udział w ogólnej liczbie głósów na WZA (%) 33,46%