Okresy zamknięte

 

VRG S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”), w odniesieniu do terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, ogłoszonych raportem bieżącym nr 4/2019, na podstawie art. 19 ust. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE - informuje, iż w 2019 roku obowiązują następujące okresy zamknięte:

a) 17 luty 2019 – 19 marca 2019 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok;

b) 21 kwietnia 2019 – 21 maja 2019 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku;

c) 29 lipca 2019 – 28 sierpnia 2019 roku – okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku,

d) 14 października 2019 – 13 listopada 2019 roku okres zamknięty związany z pracami nad przygotowaniem i publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.