V & W

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ V&W


I. Postanowienia ogólne

1.Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

„Wydawca” - VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462), przy ul. Pilotów 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329, o kapitale zakładowym w wysokości 49.122.108,00 zł (w całości opłaconym)

„Salon” - firmowy sklep Vistula, Wólczanka, Lambert Wydawcy położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujący Towary i Usługi, z wyłączeniem sklepu internetowego. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej www.vistula.pl.

„Karta Podarunkowa V&W” - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów i/lub Usług w Salonach

„Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową V&W w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej V&W

„Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej V&W

„Towary” - przedmioty oferowane do sprzedaży w Salonach

„Usługi” - usługi oferowane w Salonach

„Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej V&W dostępny na stronie internetowej http://www.vrg.pl/kartapodarunkowa oraz w Salonach Wydawcy

Słowa użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Podarunkowych V&W.

3. Karty Podarunkowe V&W są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela oraz sprzedawane w Salonach. Nabywca jest uprawniony do nabycia w Salonach Karty Podarunkowej V&W o wartości nominalnej od 50,00 złotych do 5.000,00 złotych.

4. Właścicielem Karty Podarunkowej V&W jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej V&W. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej V&W. Zapłata za Kartę Podarunkową V&W w Salonie może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej akceptowanej w Salonie.

5. Płatność za Kartę Podarunkową V&W nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej V&W.

6. Karta Podarunkowa V&W uprawnia do zakupu Towarów i/lub Usług tylko w Salonach.

7. Karta Podarunkowa V&W w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

8. Aktywacja Karty Podarunkowej V&W następuje z momentem zakupu Karty Podarunkowej V&W przez Nabywcę.

9. Karta Podarunkowa V&W jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji zgodnie z pkt. 8 Regulaminu lub daty jej ostatniego doładowania.

10. Doładowania Karty Podarunkowej V&W można dokonać wyłącznie bezpośrednio w Salonie, przed upływem terminu ważności karty. Każdorazowo doładowanie Karty Podarunkowej V&W skutkuje przedłużeniem terminu jej ważności o kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy od daty danego doładowania.

11. Minimalna wartość każdego doładowania to kwota 50 złotych, maksymalna 5.000,00 złotych.

12. Karta Podarunkowa V&W nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Karta Podarunkowa V&W zakupiona w Salonie nie może zostać zwrócona Wydawcy.

13. Karta Podarunkowa V&W po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Salonach. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej V&W na Karcie Podarunkowej V&W pozostaną niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.

14. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej V&W. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe V&W, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.

15. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej V&W po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej V&W przez osoby postronne. W przypadku utraty ( w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej V&W, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa V&W nie podlega wymianie na nową.

16. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej V&W w Salonach podlegają tym samym zasadom zwrotu, co pozostałe Towary oferowane w Salonach.

17. W wypadku gdy Użytkownik skorzystał z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nabytego w Salonie przy użyciu Karty Podarunkowej V&W z powodu niezgodności towaru z umową lub wady zgodnie z odrębnymi przepisami i zachodzą podstawy do zwrotu ceny sprzedaży za towar Użytkownik otrzyma zwrot w postaci gotówki.

18. Wydanie Karty Podarunkowej V&W Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów   podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy - na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej V&W nabywanej bezpośrednio w Salonie – wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

19. Nabywca/Użytkownik w chwili otrzymania nowej Karty Podarunkowej V&W lub doładowania Karty Podarunkowej V&W otrzymuje od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, potwierdzający jej nabycie lub doładowanie oraz potwierdzający wartość nominalną i numer nabywanej/doładowanej Karty Podarunkowej V&W.

II. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej V&W

1. Karta Podarunkowa V&W może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową V&W w Salonie.

2. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach wyłącznie Karty Podarunkowe V&W, które są aktywne i nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej V&W w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej V&W,
b) braku środków na Karcie Podarunkowej V&W,
c) technicznego braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej V&W (np. w razie utraty połączenia z systemem informatycznym Wydawcy),
d) uszkodzenia przez Użytkownika Karty Podarunkowej V&W w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej V&W.

4. Użytkownik może się posługiwać Kartą Podarunkową V&W wielokrotnie do wyczerpania środków na Karcie Podarunkowej V&W, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej V&W.

5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towaru i/lub Usługi, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową V&W, wartość kwoty zgromadzonej na Karcie Podarunkowej V&W zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar i/lub Usługę.

6. Użytkownik ma prawo sprawdzenia w każdym czasie, bezpośrednio w Salonie aktualnej wysokości kwoty pozostałej do wykorzystania na Karcie Podarunkowej V&W.

7. Przy realizacji Karty Podarunkowej V&W Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego Towaru i/lub Usługi jest niższa niż kwota zgromadzona na Karcie Podarunkowej V&W. Kwota, która po realizacji zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej V&W pozostanie na Karcie Podarunkowej V&W pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej V&W.

8. W wypadku, gdy cena Towaru i/lub Usługi nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej V&W będzie wyższa niż kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej V&W, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w/w Towaru i/lub Usługi gotówką albo akceptowaną w Salonie kartą płatniczą lub kredytową bądź wykorzystując kwoty zgromadzone na innej Karcie Podarunkowej V&W honorowanej przez Wydawcę.

9. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Karty Podarunkowej V&W do realizacji oraz odbiór w Salonie Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej V&W potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej V&W w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

III. Reklamacje


1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej V&W będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Salonach w godzinach ich otwarcia lub przesłane na adres biura Wydawcy: VRG S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków z dopiskiem „Karta Podarunkowa V&W -reklamacja”.

3. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej V&W uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację Nabywca lub Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej V&W. W przypadku uznanego przez Wydawcę roszczenia Nabywcy lub Użytkownika dotyczącego Karty Podarunkowej V&W Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową V&W, zasiloną kwotą w takiej samej wysokości, jaka była zgromadzona na uszkodzonej Karcie Podarunkowej V&W w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa V&W, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej V&W.

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej V&W poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej V&W oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej http://www.vrg.pl/kartapodarunkowa oraz w Salonach. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej http://www.vrg.pl/kartapodarunkowa.