Piotr Kaczmarek - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Piotr Kaczmarek- absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA oraz licencję maklera papierów wartościowych.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami akcji dwóch największych funduszy emerytalnych w Polsce: ING OFE i AVIVA OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BMT S.A. (1994-1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. (1999-2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska PTE S.A., gdzie pracował kolejno jako analityk akcji, zarządzający portfelem akcji, dyrektor inwestycyjny ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. W latach 2011-2016 pracował w Aviva PTE BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w komitetach audytu spółek giełdowych. W przeszłości pełnił funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach publicznych: ROBYG S.A., HARPER HYGIENICS S.A., ERBUD S.A. oraz członka rady nadzorczej w spółce niepublicznej NOVASERVIS SPOL. S.R.O.

Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach publicznych: GRUPA KĘTY S.A., FERRO S.A., DEVELIA S.A., VRG S.A.

Pan Piotr Kaczmarek spełnia kryteria niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz  spełnia kryteria niezależności z zasady 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”  przyjętych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w zakresie braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.