REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ „BYTOM”

Regulamin aplikacji BYTOM

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ  „BYTOM”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej BYTOM oraz zawiera postanowienia dotyczące polityki prywatności. Aplikacja BYTOM będzie zwana dalej „Aplikacją”.

2. Przed pobraniem i zainstalowaniem Aplikacji, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Aplikacja jest administrowana przez jej właściciela, tj.: VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów nr 10, kod 31-462, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000047082, NIP: 6750000361, REGON: 351001329 („Administrator”).

4. Aplikacja to oprogramowanie działające na urządzeniach przenośnych posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android lub iOS takich jak np. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, czy tablety, spełniające minimalne wymagania sprzętowe, wskazane w § 2 ust. 4 Regulaminu.

 

§ 2

WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1. Z Aplikacji mogą korzystać pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwane dalej „Użytkownikami”.

2. Użytkownik może pobrać Aplikację na swoje urządzenie mobilne w dowolnej chwili. Po pobraniu Aplikacji, Użytkownik może ją zainstalować na swoim urządzeniu przenośnym. Za pobranie Aplikacji lub jej zainstalowanie nie są pobierane opłaty.

3. W celu pobrania, zainstalowania oraz korzystania z Aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Aplikację można pobrać, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów Sklep Play lub App Store przez wyszukanie nazwy Aplikacji, którą Użytkownik jest zainteresowany, tj. „BYTOM”.

4. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych dostosowane do Aplikacji są następujące:

a) Aplikację można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o systemy operacyjne: Android lub iOS, takie jak np. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, czy tablety;

b) minimalne wymagania w zakresie dostępu do sieci Internet, to przepustowość łącza Internetowego 2Mbit/s;

c) minimalne wymagania w zakresie systemu operacyjnego, to Android wersja 6.0 API 23, iOS 13.0.

5. Administrator może publikować aktualizacje Aplikacji. Do prawidłowego działania Aplikacji oraz korzystania ze wszystkich jej funkcji, niezbędne jest regularne aktualizowanie Aplikacji. Zmianę polegającą na aktualizacji Aplikacji uważa się zaakceptowaną nie później niż w chwili pobrania tej aktualizacji na urządzenie przenośne Użytkownika.

6. Aplikacja działa w trybie on - line, tj. kiedy w urządzeniu przenośnym Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Aplikacji, można korzystać także w trybie off - line. Administrator nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas działania ich w trybie off - line.

 

§ 3

FUNCJONALNOŚCI APLIKACJI

1. Po pobraniu i zainstalowaniu Aplikacji, Użytkownik może:

a) zapoznać się z nowymi kolekcjami marki Bytom;

b) zapoznać się z ofertami promocyjnymi, informacjami o konkursach itp.;

c) dokonywać transakcji w sklepie internetowym marki Bytom (https://bytom.com.pl);

d) korzystać z wyszukiwarki najbliższego salonu Bytom;

e) dołączyć do Programu Lojalnościowego „Bytom Klub” („Program Lojalnościowy”), a następnie korzystać z korzyści przysługujących Stałym Klientom, zgodnie z warunkami uprzednio zaakceptowanego regulaminu Programu Lojalnościowego;

f) otrzymywać informacje typu Push o obowiązujących promocjach, o ile wyrazi na to uprzednio zgodę.

2. Po przystąpieniu do Programu Lojalnościowego za pomocą Aplikacji Użytkownik może:

a) korzystać z karty Programu Lojalnościowego za pomocą QR kodu zamieszczonego pod symbolem „karta” oraz zbierać dzięki niej punkty Programu Lojalnościowego („Karta Klienta”);

b) zapoznać się ze szczególnymi ofertami promocyjnymi, skierowanymi do Klientów;

c) korzystać z opcji dostępu do historii paragonów, gdzie przez okres 2 lat będą gromadzone wszystkie paragony za transakcje dokonane w salonach marki Bytom oraz w sklepie internetowym https://bytom.com.pl dokonane z użyciem Karty Klienta;

d) korzystać z dostępu do informacji o ilości posiadanych punktów w Programie Lojalnościowym;

e) korzystać z dostępu i możliwości edycji danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Programu Lojalnościowego.

3. Dołączenie do Programu Lojalnościowego ma charakter dobrowolny i pozwala Użytkownikowi na korzystanie z przywilejów przewidzianych dla Stałych Klientów. Użytkownik może korzystać z Aplikacji bez konieczności dołączenia do Programu Lojalnościowego.

4. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez jej odinstalowanie ze swojego urządzenia mobilnego.

5. Odinstalowanie Aplikacji z urządzenia mobilnego nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym.

 

§ 4

TRANSAKCJE W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO

W odniesieniu do transakcji dokonywanych w ramach sklepu internetowego marki Bytom (https://bytom.com.pl) – zastosowanie mają postanowienia regulaminu sklepu internetowego marki Bytom dostępnego pod adresem: https://bytom.com.pl/regulamin-bytom-klub

 

§ 5

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przetwarzanych w ramach Aplikacji jest Administrator, tj. VRG S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków.

2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Administratora w celach związanych z korzystaniem z Aplikacji, z uczestnictwem w Programie Lojalnościowym, realizacji transakcji, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, a także na podstawie zgody Użytkownika – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz wysyłki newslettera.

3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawem telekomunikacyjnym oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), zwanym dalej „Rozporządzeniem”.

4. Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b) i lit. f) Rozporządzenia.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z Aplikacji, przez okres niezbędny do realizacji transakcji, przez okres uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, a także po zakończeniu przez Użytkownika uczestnictwa w Programie Lojalnościowym / korzystania z Aplikacji, na czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora oraz na podstawie Państwa zgody – do czasu cofnięcia zgody.

6. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna on, iż przetwarzanie dotyczące jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych oraz treści wyrażonych zgód, jak również ma możliwość ich edycji/ uzupełniania korzystając w tym celu z narzędzi dostępnych w ramach Aplikacji.

10. Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą.

11. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji transakcji, uczestnictwa w Programie Lojalnościowym / korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji, brak podania danych osobowych uniemożliwia uczestnictwo w Programie Lojalnościowym / korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji.

12. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Administratora do potrzeb i zainteresowań Użytkowników oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Administratorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

13. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika (w tym numer IP) oraz czasu połączenia Użytkownika z Aplikacją. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz w celu zbierania ogólnych danych statystycznych.

14. W przypadku, gdy Użytkownik przystępuje za pomocą Aplikacji do Programu Lojalnościowego, zastosowanie znajdują również odpowiednie postanowienia regulaminu Programu Lojalnościowego, dotyczące zakresu danych i celu przetwarzania danych osobowych. Regulamin Programu Lojalnościowego dostępny jest na stronie internetowej: https://www.vrg.pl/marki/programy-lojalnosciowe/program-lojalnosciowy-marki-bytom-obowiazujacy-od-dnia-01082022r,

15. Użytkownik może również dobrowolnie udostępniać informacje o swoim położeniu (dane geolokalizacyjne) oraz wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień typu Push.

16. Administrator zastrzega, iż dane dotyczące Użytkowników mogą być udostępnianie właściwym organom, które zgłoszą takie żądanie, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

17. Administrator dołoży najwyższych starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników przed nieupoważnionym dostępem innych osób oraz przed ich zgubieniem/ zniszczeniem, poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

2. Administrator może w każdym czasie wycofać dostęp Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności. Administrator może to zrobić za uprzednim, co najmniej 14 – dniowym powiadomieniem, chyba że regulamin Programu Lojalnościowego (o ile znajdzie w takim przypadku zastosowanie) przewiduje inny termin.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

4. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Aplikacji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022r.

 

Kraków, dnia 01.08.2022.