Zawiadomienia o naruszeniach

PROCEDURA ANONIMOWEGO ZGŁASZANIA NARUSZEŃ
DOTYCZĄCYCH PRZEPISÓW O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY
ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

W VRG S.A.

§ 1

Niniejsza procedura, („Procedura”), określa zasady funkcjonowania w przedsiębiorstwie VRG SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”, poprzednio Vistula Group S.A.) mechanizmu anonimowego zgłaszania Prezesowi Zarządu Spółki oraz Członkowi Zarządu Spółki („Osoba Odpowiedzialna”) naruszeń przepisów prawa dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dz.U. 2018 r. poz. 723, 1075 („Ustawa”).

Niniejsza Procedura jest udostępniona na stronie internetowej: vrg.pl oraz jest dostępna w Biurze Zarządu Spółki.

§ 2

1. Każda osoba, w szczególności pracownik Spółki (lub inna osoba wykonująca czynności na rzecz Spółki), która zetknęła się lub pozyskała informacje o naruszeniach prawa wynikających z procedur Spółki lub Ustawy, w tym o potencjalnych naruszeniach („Naruszenie”), ma możliwość anonimowego przekazania Osobie Odpowiedzialnej zgłoszenia o takich naruszeniach. Zgłoszenie dokonywane jest przy użyciu dedykowanego łącza elektronicznego utworzonego na stronie Spółki:  http://www.vrg.pl znajdującego się pod adresem: https://www.vrg.pl/o-nas/lad-korporacyjny/zawiadomienia-o-naruszeniach

2. Zgłoszone Naruszenia („Zgłoszenie”) rejestrowane są w rejestrze prowadzonym przez Spółkę.

§ 3

1. Osoba Odpowiedzialna po otrzymaniu i weryfikacji Zgłoszenia może podjąć decyzję o dalszych działaniach. Działaniami następczymi są w szczególności:

a) zwołanie posiedzenia Zarządu;

b) wydanie poleceń pracownikom;

c) podjęcie środków dyscyplinarnych wobec pracownika;

d) złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do właściwych organów ścigania;

e) inne działania zgodne z przepisami prawa.

2. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniach usuwane są niezwłocznie po zakończeniu wyżej opisanych działań następczych. Spółka zapewnia zachowanie poufności tożsamości osoby dokonującej Zgłoszenia, w przypadku, gdy osoba ta ujawniła swoją tożsamość lub jej tożsamość jest możliwa do ustalenia.

3. Osoba, której zarzuca się dokonanie Naruszenia, powiadamiana jest niezwłocznie o fakcie dokonania Zgłoszenia oraz o przeprowadzonej procedurze weryfikacji zasadności Zgłoszenia, z zastrzeżeniem zachowania poufności i w zakresie w jakim jest to zgodne z przepisami prawa.

4. Spółka zapewnia osobie dokonującej zgłoszenia oraz osobie, której zarzuca się dokonanie Naruszenia, ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

5. Spółka zapewnia pracownikom, którzy zgłaszają Naruszenia ochronę w szczególności przed działaniami o charakterze represyjnym lub dyskryminacją lub innymi nieprawidłowymi zachowaniami.

§ 4

Pracownicy Spółki zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą.

Formularz zgłaszania naruszeń