VRG S.A. na giełdzie

Podstawowe dane na temat akcji spółki
Nazwa spółki: VRG S.A.
Nazwa giełdowa: VRG
Rynek notowań akcji: Rynek Podstawowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Indeks: sWIG80
Ogólna ilość akcji spółki w obrocie: 234 455 840
Ticker: VRG
ISIN: PLVSTLA00011

Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy VRG S.A. dzieli się na 234.455.840 akcji zwykłych na okaziciela, co daje łącznie 234.455.840 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy VRG S.A. („Spółka”).

Wykres zawiera informacje dotyczące Akcjonariuszy, którzy zgodnie z wiedzą Spółki posiadają bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Akcjonariusze
VRG S.A.
 • 31.04%
  Porozumienie akcjonariuszy (Jan Kolański, Colian sp. z o.o., Colian Developer sp. z o.o., Ipopema 21 FIZ Aktywów Niepublicznych, Colian Holding Sp. z o.o.)
 • 19.44%
  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” oraz Dobrowolny Fundusz Emerytalny PZU
 • 13.97%
  Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny
 • 9.58%
  Jerzy Mazgaj
 • 25.97%
  Pozostałe

Kalendarium inwestora