Program lojalnościowy marki Vistula obowiązujący do dnia 19.09.2021r.

O PROGRAMIE

 

Skorzystaj z przywilejów, jakie oferujemy Naszym Klientom!
Program lojalnościowy skierowany jest do Klientów, którzy kupując produkty Wólczanka i Vistula chcą korzystać z przywilejów przygotowanych dla posiadaczy Karty Stałego Klienta.

Proste zasady
Pobierz aplikację marki Wólczanka, zarejestruj się i załóż konto aby gromadzić punkty oraz korzystać ze specjalnych ofert. Zgromadzone na koncie punkty mogą być wymienione na rabaty, które możecie Państwo wykorzystać podczas zakupów w naszych salonach. Wartość rabatu zależy od liczby punktów zgromadzonych na koncie. Szczegóły w Regulaminie.

Przywileje
Uczestnicy programu korzystają z przywilejów dostępnych wyłącznie dla posiadaczy Karty Stałego Klienta:
Pierwszeństwo korzystania z wyprzedaży
Specjalne akcje promocyjne i rabatowe
Bieżąca informacja o kolekcjach

Złota Karta Stałego Klienta
Dodatkowym atutem programu lojalnościowego jest oferta specjalna dla Klientów, którzy dokonają zakupu w salonach Vistula, Wólczanka lub Lambert na łączną kwotę 10.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, Klienci otrzymują Złotą Kartę Stałego Klienta, uprawniającą do 10% rabatu na wszystkie produkty oferowane w regularnych cenach zarówno w salonach stacjonarnych jak i w sklepach online!

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „THE MEN’S WORLD CLUB”

 

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym („Program”) organizowanym przez spółkę VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 675-000-03-61, REGON 351001329, o kapitale zakładowym w kwocie 49.122.108,00 złotych w całości opłaconym („Organizator”), na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

I. DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.1. Deklaracja oznacza wniosek o przyjęcie do Programu, wypełniany przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu w formie elektronicznej, za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Sklepów Internetowych;

1.2. „Uczestnik” oznacza osobę fizyczną, która została zarejestrowana w Programie na podstawie złożonej Deklaracji wypełnionej zgodnie z Regulaminem;

1.3. „Karta Klienta” oznacza kartę wydawaną przez Organizatora Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez numer umieszczony na karcie (kod kreskowy), przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika;

W przypadku przystąpienia do Programu za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub Aplikacji Mobilnej karta ma postać wirtualną i posiada nadany numer.

1.4. „Konto Programu Lojalnościowego Uczestnika” oznacza konto utworzone na dane (imię i nazwisko) Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta Klienta (fizyczna lub w postaci numeru wirtualnego) wydana lub przydzielona Uczestnikowi;

1.5. „Nagroda” oznacza nagrodę w formie usługi, rabatu, bonu lub w innej formie wyszczególnionej w Regulaminie oraz w innych materiałach wydanych przez Organizatora. Nagroda jest przyznawana Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie;

1.6 „Salony” oznaczają objęte Programem placówki handlowe Organizatora, prowadzone pod marką: Vistula, Wólczanka, Lambert, których aktualny wykaz znajduje się na stronach internetowych: vistula.pl i wolczanka.pl;

1.7. „Sklepy Internetowe” oznacza sklepy internetowe Vistula oraz Wólczanka, prowadzone przez Organizatora pod adresami internetowymi: vistula.pl oraz wolczanka.pl;

1.8. „Partner” oznacza osobę lub podmiot będący stroną zawartej z Organizatorem odrębnej umowy, na podstawie której jest on uprawniony do przyznawania Punktów Uczestnikom w zamian za nabywanie oferowanych przez niego Towarów oraz Usług lub też inną aktywność Uczestnika. Partnerem jest też osoba lub podmiot, u którego można wymienić Punkty na Nagrody Organizatora;

1.9. „Punkty” oznaczają naliczone na Konto Programu Lojalnościowego Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub Usług lub inną aktywność, zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Nagrody; ilość Punktów przyznawanych za nabycie poszczególnych Towarów lub Usług lub aktywności określa niniejszy Regulamin;

1.10. „Towary” lub „Usługi” oznaczają takie towary lub usługi, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów.

1.11. „Aplikacje Mobilne” oznaczają aplikację mobilną Vistula oraz aplikację mobilną Wólczanka działające na urządzeniach przenośnych posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android, iOS lub Windows, takich jak np. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, czy tablety, zgodnie z regulaminami korzystania z Aplikacji Mobilnych.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2. Pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione) nie mogą być Uczestnikami Programu.

2.3. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności dotyczące zablokowania karty, reklamacji) mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez Uczestnika.

 

III. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 

3.1. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej:

3.1.1. Osoba przystępująca do Programu w jednej z Aplikacji Mobilnych musi pobrać Aplikację Mobilną Vistula lub Wólczanka, założyć konto w Aplikacji Mobilnej, przystąpić do Programu oraz wypełnić swoje dane w formularzu udostępnianym za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej. Za pomocą systemu Uczestnikowi przydzielany jest numer Karty Klienta i generowany jest kod QR wyświetlany w Aplikacji Mobilnej. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno konto w Programie i przydzielany jeden kod QR na podstawie adresu email podanego przez Uczestnika.

Uczestnik przystępując ponownie do Programu, podając nowy adres email (inny niż podany uprzednio przy przystępowaniu do Programu) będzie traktowany jako osobny Uczestnik, z osobnym kontem w Programie. W przypadku podania przez Uczestnika przy przystępowaniu do Programu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej adresu e-mail innego niż podany uprzednio przez Uczestnika, Organizator nie będzie dokonywał transferów Punktów między kontami.

3.1.2. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić rubrykę z danymi, podając swoje dane osobowe w sposób pełny i zgodny z prawdą.

3.1.3. Uczestnik osobiście modyfikuje swoje dane i zmienia je w Aplikacji Mobilnej. Uczestnik nie jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianach w danych podanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej ale ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z ich błędnego podania lub braku ich aktualizacji.

 

3.2. Za pośrednictwem SI:

 

3.2.1.Osoba przystępująca do Programu za pośrednictwem Sklepów Internetowych musi zarejestrować konto w jednym ze Sklepów Internetowych i z pozycji zalogowanego Klienta w zakładce Karta Stałego Klienta wypełnić formularz przystąpienia do Programu.

Na tej podstawie zakładane jest konto Uczestnika i nadawany numer Karty Klienta.

Na podany przez Uczestnika adres e-mail Organizator przesyła wiadomość z numerem Karty Klienta.

Numer Karty Klienta przesłany na adres e-mail podany przy przystępowaniu do Programu za pośrednictwem Sklepu Internetowego może posłużyć do integracji Karty z kontem w Aplikacjach Mobilnych na następujących zasadach: należy pobrać Aplikację Mobilną na urządzenie mobilne i zalogować się danymi logowania do Sklepu Internetowego (adres mailowy i hasło) przez co nastąpi automatyczna integracja Karty Klienta z Kontem Programu Lojalnościowego Uczestnika.

IV. DANE OSOBOWE

4.1. Dane osobowe Uczestnika podane w związku z uczestnictwem w Programie są przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („Rozporządzenie”) w celach związanych z uczestnictwem w Programie oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, a także na podstawie zgody Uczestnika - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych.

 

4.2. Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, w formie wiadomości SMS i MMS. W takim przypadku dane osobowe przetwarzane są przez Organizatora na podstawie zgody - w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody, w tym w celach handlowych i marketingowych oraz w celach związanych z obsługą wysyłki newslettera.

 

4.3. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia w celach wskazanych w pkt. 1 powyżej.

 

4.4. Podanie danych osobowych przez Uczestnika w Programie jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie. Brak podania danych osobowych uniemożliwia utworzenie uczestnictwo w Programie. Nie dotyczy to przetwarzania danych dla celów handlowych i marketingowych, które dokonywane jest tylko w przypadku dobrowolnego wyrażenia zgody, niezależnie od uczestnictwa w Programie.

 

4.5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych go dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

4.6. Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

4.7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w Programie, a także po zakończeniu uczestnictwa Uczestnika w Programie, na czas zgodny z przepisami prawa. W przypadku przetwarzania danych osobowych w prawnie usprawiedliwionych celach Organizatora na czas ich realizacji oraz na podstawie zgody Uczestnika – dane są przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

 

4.8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (a przed dniem utworzenia tego urzędu do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

4.9. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Organizatora do potrzeb i zainteresowań Uczestnika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Organizatorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

 

V. KARTA KLIENTA

5.1 Karta Klienta przydzielana jest na podstawie Deklaracji po wypełnieniu formularza i akceptacji zgód formalnych. Do każdej Karty Klienta przypisane jest konto Uczestnika, na którym zapisywane są Punkty. Każdy z Uczestników posiada unikalny numer Karty Klienta. Karta Klienta, a także numer Karty Klienta nie mogą być używane przez osoby trzecie nie będące posiadaczami danej Karty Klienta.

5.2. W Programie wyróżnia się następujące rodzaje Kart Klienta:

5.2.1. KARTA KLIENTA „THE MEN’S WORLD CLUB CLASSIC” – przydzielana Uczestnikowi po spełnieniu warunków określonych w pkt. 5.1. lub powyżej.

5.2.2. KARTA KLIENTA „THE MEN’S WORLD CLUB GOLD”  – przydzielana po przekroczeniu przez Uczestnika historycznie 10.000 zł (dziesięciu tysięcy złotych) obrotu, zapisanego na Karcie Klienta „The Men’s World Club Classic”.

5.3. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną aktywną Kartę Klienta, uprawniającą do naliczania Punktów i wymiany ich na Nagrody.

5.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z utraty Karty Klienta, w tym za nieuprawnione użycie Karty Klienta włącznie z wymianą Punktów na Nagrody w przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomił Organizatora o fakcie utraty Karty w celu jej zablokowania.

5.5. Karta Klienta zachowuje ważność w okresie obowiązywania Programu.

5.6. Korzyści związane z uczestnictwem w Programie nie łączą się z innymi programami dostępnymi u Organizatora lub jego Partnerów, o ile Organizator lub Partnerzy nie postanowią inaczej. Uczestnik przed zrealizowaniem transakcji zakupowej dokonuje samodzielnie wyboru, w ramach którego z programów obowiązujących w Salonie, w Sklepie Internetowym lub w punkcie handlowo-usługowym Partnera chce uczestniczyć.

 

VI. PUNKTY

6.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty za nabycie Towarów lub Usług w Salonach oraz w Sklepach Internetowych. Punkty naliczane są na Kartę Klienta od drugiej transakcji Uczestnika.

6.1.1. Punkty będą przyznawane po nabyciu Towarów lub Usług zgodnie z zasadą:

a)  w przypadku  nabycia Towarów lub Usług w  regularnej cenie detalicznej (za  regularną cenę detaliczną uznaje się cenę pierwotną, która została wprowadzona w momencie wejścia kolekcji do Salonów lub Sklepów Internetowych Organizatora) - 1 złoty wydany na zakupy w Salonie lub w Sklepach Internetowych = 1 Punkt,

b)  w  przypadku nabycia Towarów lub Usług przecenionych w stosunku do  regularnej  ceny detalicznej wskazanej w lit. a) powyżej - 10 złotych wydanych na zakupy w Salonie lub w Sklepach Internetowych = 1 Punkt.

c)  w  przypadku nabycia Towarów lub Usług w promocjach i akcjach promocyjnych , w szczególności w Promocji takich jak „Trzecia gratis”, „Druga gratis” itp. -  10 złotych wydanych na zakupy w Salonie lub w Sklepach Internetowych    = 1 Punkt.

6.2. W celu zapisu Punktów na Karcie Klienta:

6.2.1 w przypadku zakupu w Salonie: Uczestnik powinien okazać Kartę Klienta kasjerowi Salonu lub kod QR w Aplikacji Mobilnej przed zakończeniem transakcji (przed rozpoczęciem drukowania paragonu), Punkty są zapisywane w systemie Programu automatycznie po umieszczeniu przez kasjera Karty Klienta w czytniku kart lub zeskanowaniem przez niego kodu QR w Aplikacji Mobilnej przed zakończeniem transakcji (rozpoczęcie drukowania paragonu). Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 (czterdziestu ośmiu) godzinach od momentu dokonania transakcji, za którą Punkty zostały naliczone (wydrukowania paragonu).

6.2.2 W przypadku zakupu w Sklepach Internetowych: Punkty z tytułu zakupu są zapisywane w systemie Programu po 30 dniach od dokonania transakcji i wydruku paragonu. Uczestnik może przypisać do konta w Sklepach Internetowych Kartę Klienta (fizyczną), w tym celu powinien zarejestrować konto na www.vistula.pl lub www.wolczanka.pl, zalogować się i w zakładce Karta Stałego Klienta  zapisać numer Karty Klienta, a następnie potwierdzić link aktywacyjny wysłany na adres mailowy podany przy zakładaniu konta w danym Sklepie Internetowym. Po przypisaniu Karty Klienta do konta Uczestnika Punkty są zapisywane w systemie Programu po 30 dniach od dokonania transakcji za pośrednictwem Sklepu Internetowego, potwierdzonej wydrukowaniem paragonu. Korzystanie z Punktów naliczonych z tytułu transakcji dokonywanych za pośrednictwem Sklepów Internetowych jest możliwe po 30 dniach od momentu dokonania transakcji, za którą Punkty zostały naliczone (i po wydrukowaniu paragonu).

6.3 Niedozwolone jest pozostawianie Kart Klienta w Salonie lub podawanie numeru Uczestnika w Programie lub kodu QR przypisanego danemu Uczestnikowi w celu późniejszego zapisywania Punktów. Karty Klienta pozostawione z naruszeniem niniejszego podpunktu lub konta Uczestników naruszających niniejszy podpunkt podlegają natychmiastowemu zablokowaniu i zatrzymaniu przez Organizatora. Dalsze sankcje stosowane są zgodnie z Regulaminem.

6.4. W ciągu jednego dnia Uczestnik może dokonać dowolnej ilości transakcji przy pomocy Karty Klienta. Zapisy Punktów na Karcie Klienta (do której przypisane jest konto Uczestnika) dokonywane są z zastrzeżeniem pkt. VI ppkt 6.2 Regulaminu odrębnie dla każdej transakcji po 48 (czterdziestu ośmiu) godzinach od dokonania każdej z nich.

6.5. Za podstawę do zapisania Punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie transakcji przez Uczestnika w Salonie lub Sklepie Internetowym, tj. dokonanie zakupów towarów i/lub nabycie usług potwierdzone wydrukiem paragonu. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do podstawy zapisania Punktów Organizator ma prawo w przypadku zakupu w Salonie zatrzymać Kartę i zablokować konto,  wstrzymać wydanie Nagrody lub przyznanie stałego rabatu do czasu wyjaśnienia sprawy, natomiast w przypadku zakupu w Sklepie Internetowym wstrzymać wydanie Nagrody lub przyznanie stałego rabatu do czasu wyjaśnienia sprawy.

6.6. W przypadku zwrotów w Sklepach Internetowych (na skutek odstąpienia od umowy sprzedaży), Punkty związane z taką sprzedażą są odejmowane z Karty Klienta lub Konta Programu Lojalnościowego Uczestnika. Jeżeli przed odjęciem Punktów, Uczestnik skorzystał z Nagrody, Organizator może żądać zwrotu równowartości Nagrody w gotówce, jeżeli Uczestnik dokonywał transakcji lub zwrotów sprzecznie z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, w szczególności transakcje zostały dokonane wyłącznie celu uzyskania Nagrody z zamiarem odstąpienia od umowy/umów. Decyzję taką podejmuje Organizator po rozważeniu okoliczności sprawy.

6.7. Uczestnik, który nie okazał Karty Klienta lub kodu QR za pomocą Aplikacji Mobilnej przy dokonywaniu transakcji w Salonie przed jej zakończeniem (przed wydrukowaniem paragonu) nie otrzymuje Punktów. Uczestnik, który po wydaniu Karty Klienta nie dokonał przypisania Karty Klienta do swojego konta w danym Sklepie Internetowym nie otrzymuje Punktów z tytułu zakupu w Sklepie Internetowym.

6.8. Punkty będą odejmowane z konta Uczestnika przez Organizatora  w przypadku, gdy Uczestnik zwróci, o ile zwrot jest dopuszczalny, nabyte towary lub usługi objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych towarów lub usług. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia ceny/wynagrodzenia.

6.9. Organizator może przyznawać Uczestnikom punkty dodatkowe po spełnieniu warunków promocji w terminie określonym w warunkach danej oferty promocyjnej.

6.10. Jeżeli Punkty zostały wydane lub przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Programu Lojalnościowego Uczestnika.

6.11. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

6.12. Punkty będą przyznawane za nabycie Towarów lub Usług w ramach programu szycia na miarę MTM zgodnie z pkt. 6.1.1 podpunkt a.

6.13.  Stan Punktów Uczestnik może sprawdzić w Salonie, Sklepie Internetowym lub Aplikacji Mobilnej po przypisaniu przez Uczestnika Karty Klienta do Konta Programu Lojalnościowego Uczestnika zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

6.14. Punkty zebrane przez Uczestników na Koncie Klienta są ważne przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ich przyznania na Konto Klienta. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Klienta.

6.15. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia Punktów za dokonane zakupy Towarów lub Usług.

Reklamacje można zgłosić sprzedawcy w Salonie lub wysłać do Biura Obsługi Stałego Klienta. W celu przyspieszenia procedury Organizator prosi o dołączenie do reklamacji kopii paragonu potwierdzającego fakt nabycia Towarów lub Usług objętych Programem, co do których Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

6.16. W przypadku zamówień internetowych złożonych przed założeniem Konta Klienta w Sklepie Internetowym i przed integracją konta z Kartą Klienta Programu Lojalnościowego Organizator nie nalicza punktów w Programie.

 

VII. NAGRODY

7.1. Nagrody oraz zasady wymiany Punktów na Nagrody określone są w niniejszym Regulaminie lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora.

7.2. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody od momentu przyznania Punktów na Koncie Uczestnika, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody.

7.3. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogą być wymienione na następujące Nagrody:

7.3.1. W przypadku zgromadzenia na Koncie Uczestnika 2 500 Punktów, Uczestnik może wymienić Punkty na rabat do wykorzystania  na zakup Towarów lub Usług w Salonach objętych Programem, w wysokości 200 zł (dwieście złotych).

7.3.2. W przypadku zgromadzenia na Koncie Uczestnika 5 000 Punktów, Uczestnik może wymienić Punkty na rabat do wykorzystania  na zakup Towarów lub Usług w Salonach objętych Programem, w wysokości 500 zł (pięćset złotych).

7.4. Uczestnik może odebrać przysługującą mu Nagrodę, zgodnie z powyższym wyszczególnieniem, w  dowolnym Salonie uczestniczącym w Programie, przy realizacji dowolnej transakcji. Odbiór Nagrody nie jest możliwy w Sklepach Internetowych, za wyjątkiem stałego rabatu przypisanego do Karty Klienta „THE MEN’S WORLD CLUB GOLD”, o którym mowa w pkt. 8.2. Regulaminu.

7.5. Nagrody w postaci rabatów przysługują wyłącznie od regularnych cen detalicznych (cen pierwotnych). Za regularną cenę detaliczną (cenę pierwotną) towaru uznaje się cenę obowiązującą w momencie wejścia kolekcji do Salonów.

7.6. Organizator przed zrealizowaniem transakcji może żądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

7.7. Po realizacji transakcji w wyniku której Punkty zostają wymienione na Nagrodę, liczba Punktów odpowiadająca wysokości Nagrody (2 500 lub 5 000 Punktów), zostanie odjęta z Konta Uczestnika, przy czym Punkty przyznane najwcześniej będą odjęte w pierwszej kolejności.

7.8. W przypadku odbioru Nagrody w formie rabatu, o którym mowa powyżej, Organizator nie zwraca różnicy, jeżeli wartość zakupów jest niższa od wysokości  rabatu.

7.9. Uczestnik, po uznanym zwrocie reklamacyjnym dotyczącym zakupionego Towaru, na który została udzielona Nagroda w postaci rabatu, otrzymuje zwrot wykorzystanych przy takiej transakcji Punktów na Konto Uczestnika w terminie do 7 dni od dnia uznania zwrotu reklamacyjnego.

 

VIII. RABATY PRZYPISANE DO KARTY

8.1. Karta Klienta „THE MEN’S WORLD CLUB CLASSIC” po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.2. Regulaminu, otrzymuje status karty „THE MEN’S WORLD CLUB GOLD” wraz z przysługującymi jej korzyściami.

8.2. Posiadacz Karty Klienta „THE MEN’S WORLD CLUB GOLD” otrzymuje stały rabat w wysokości 10% - na wszystkie produkty w regularnej cenie. Stały rabat przypisany do karty „THE MEN’S WORLD CLUB GOLD” obowiązuje w Salonach. Stały rabat przypisany zostanie automatycznie na Karcie Klienta „THE MEN’S WORLD CLUB CLASSIC” po spełnieniu warunku, o którym mowa w pkt. 5.2.2. Regulaminu.

8.3 Karta „THE MEN’S WORLD CLUB CLASSIC” ma przypisany rabat 0%.

 

IX. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

9.1. Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:

9.1.1. Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu;

9.1.2. Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze swoim uczestnictwem w Programie, w celach związanych z uczestnictwem w Programie;

9.1.3. Deklaracja jest wypełniona niepoprawnie lub dane Uczestnika nie zostały potwierdzone.

9.2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem, jeżeli Uczestnik podał w Deklaracji nieprawdziwe dane.

9.3. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem także w przypadku, gdy Uczestnik nie będzie wykazywał aktywności w Programie przez okres powyżej 36 miesięcy, przy czym pod pojęciem tym rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał zakupu, z którym związany był zapis punktów na Karcie Klienta, przez okres 36 miesięcy od dnia ostatniego takiego zapisu.

9.4. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym zakresie, wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną unieważnione i Konto Uczestnika zostanie zamknięte.

9.5. W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Organizator jest uprawniony do zamknięcia Konta Uczestnika oraz do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika.

9.6. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem, z 60 dniowym wyprzedzeniem.

9.7. W przypadku zakończenia Programu:

9.7.1. Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu w Salonach oraz na stronach internetowych Organizatora, a także powiadomienia Uczestników w sposób przewidziany w rozdziale IX Regulaminu.

9.7.2. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Organizatora o zakończeniu Programu.

 

X. ZMIANY

10.1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu ze skutkiem na przyszłość.

10.2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Salonach, na stronach internetowych Organizatora oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji.

 

10.3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 30 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia przez upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

 

XI. ZAWIADOMIENIA

11.1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeżeli zostanie wysłane pocztą na adres wskazany w Deklaracji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika. Wszelkie reklamacje co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpoznawane indywidualnie na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

11.2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą na adres Organizatora z dopiskiem „THE MEN’S WORLD CLUB” lub pocztą elektroniczną na adres: ksk@vrg.pl

11.3. Niniejszy Regulamin będzie dostępny m.in. w Salonach oraz na stronie internetowej Organizatora, tj.www.vrg.pl