Marcin Gomoła - Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu, Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 1996.

„Leadership Excellence Program”, European School of Management and Technology, Berlin 2013.

“Approved Compliance Officer”  University of Munster oraz Europa Universitat – Viadrina 2014

Certified Compliance Manager International (CCMI) – Frankfurt a/Main School of Finance & Management 2017.

MBA, Instytut Nauk Ekonomicznych, Polskiej Akademii Nauk, 2021.

 

Doświadczenie zawodowe:

1996 – 2004 prawnik w kancelarii prawniczej "Beata Gessel i Wspólnicy" sp. z o.o. (później Beata Gessel, Andrzej Chajec i Wspólnicy Spółka jawna, później Beata Gessel i Wspólnicy).

2004 – 2006 ComputerLand S.A. Dyrektor d.s. Prawnych, odpowiedzialny za obsługę prawną spółki ComputerLand S.A. i spółek z grupy kapitałowej; Dyrektor Działu Prawnego.

2006 –  Bank Gospodarstwa Krajowego – Dyrektor Departamentu Prawnego.

2006 – 2007 Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

2007 – 2010 Ernst & Young Polska, General Counsel.

2010 –2018 - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zgodnością - Chief Compliance Oficer – T-Mobile Polska S.A. (poprzednio: Polska Telefonia Cyfrowa S.A.), Deutsche Telekom Group.

2016 – 2018 członek Rady Nadzorczej (niezależny) PZU TFI S.A. Przewodniczący Komitetu Audytu. Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.

2018 – 2020 Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

2020 – obecnie członek Zarządu Grupy Kapitałowej Polnord S.A.

 

Autor publikacji m.in.

„Skutki prawne dopuszczenia akcji spółki do obrotu publicznego – wybrane zagadnienia.” Rzeczpospolita z dnia 19 grudnia 1997 roku Nr 295 (4852)

„Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów” Podatki i prawo w praktyce Nr 12-13/1997.

„Prawne aspekty uprzywilejowania udziałów i akcji co do głosu, w świetle przepisów Kodeksu handlowego – wybrane zagadnienia” Podatki i prawo w praktyce nr 1-2/1998.

„Powstanie papieru wartościowego w świetle Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi”, Prawo Spółek 10/2000,

„Wierzytelność jako przedmiot wkładu do spółki kapitałowej – wybrane zagadnienia” Prawo Spółek 10/2002,

„Sygnalista – bohater czy zdrajca” Przegląd Antykorupcyjny CBA 7/2016,

„Whistleblower protection – legal threats and challenges in Poland”; Compliance Berater 1-2/2017.

 

Od 2001 roku - członek Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundator fundacji „Wiedza i Sumienie” oraz fundator i członek rady fundacji „Nie biorę, chcę normalnie zarabiać” fundującej stypendia młodym lekarzom w okresie rezydentury w Polsce.

Współzałożyciel i pierwszy Przewodniczący Rady Ładu Informacyjnego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Arbiter pierwszej kadencji Sądu Polubownego przy Komisji Papierów Wartościowych w Warszawie.

Od 2008 - 2013 Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

Od 2014 roku - do 2018 roku Przewodniczący Komisji ds. Compliance przy AHK Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

Od 2014 roku - Sekretarz Komitetu Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. następnie od 2017 roku Przewodniczący Komitetu d/s Compliance przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a od 2018 roku wiceprzewodniczący Komitetu Compliance.

Pan Marcin Gomoła spełnia kryteria niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz  spełnia kryteria niezależności z zasady 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”  przyjętych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w zakresie braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.