REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ BYTOM

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ  BYTOM


I. Postanowienia ogólne

„Wydawca” - VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462), przy ul. Pilotów 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047082, NIP 6750000361, REGON 351001329, o kapitale zakładowym w wysokości 49.122.108,00 zł (w całości opłaconym)

„Salon” - firmowy sklep BYTOM Wydawcy położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujący Towary i Usługi, z wyłączeniem sklepu internetowego. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej www.bytom.pl.

„Karta Podarunkowa BYTOM” - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów i/lub Usług w Salonach
„Srebrna Karta Podarunkowa BYTOM” - Karta Podarunkowa BYTOM o srebrnej szacie graficznej, zawierająca kod doładowania, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu
„Złota Karta Podarunkowa BYTOM” - Karta Podarunkowa BYTOM o srebrnej szacie graficznej, zawierająca kod doładowania oraz kod płatności, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu

„Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową  BYTOM w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej  BYTOM

„Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej  BYTOM

„Towary” - przedmioty oferowane do sprzedaży w Salonach

„Usługi” - usługi oferowane w Salonach

„Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej  BYTOM dostępny na stronie internetowej http://www.vrg.pl/kartapodarunkowa oraz w Salonach Wydawcy

Słowa użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Podarunkowych BYTOM.

3. Karty Podarunkowe  BYTOM są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela oraz sprzedawane w Salonach. Nabywca jest uprawniony do nabycia w Salonach Karty Podarunkowej  BYTOM o wartości nominalnej od 50,00 złotych do 5.000,00 złotych.

4. Właścicielem Karty Podarunkowej  BYTOM jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej BYTOM. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej BYTOM. Zapłata za Kartę Podarunkową  BYTOM w Salonie może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej akceptowanej w Salonie.

5. Płatność za Kartę Podarunkową  BYTOM nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej  BYTOM.

6. Karta Podarunkowa  BYTOM uprawnia do zakupu Towarów i/lub Usług tylko w Salonach.

7. Karta Podarunkowa  BYTOM w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

8. Aktywacja Karty Podarunkowej  BYTOM następuje z momentem zakupu Karty Podarunkowej  BYTOM przez Nabywcę.

9. Złota Karta Podarunkowa  BYTOM jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji zgodnie z pkt. 8 Regulaminu lub daty jej ostatniego doładowania Srebrna Karta Podarunkowa jest ważna i aktywna przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji zgodnie z pkt. 8 Regulaminu lub daty jej ostatniego doładowania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 roku.

10. Doładowania Karty Podarunkowej  BYTOM można dokonać wyłącznie bezpośrednio w Salonie, przed upływem terminu ważności karty. Każdorazowo doładowanie Złotej Karty Podarunkowej  BYTOM skutkuje przedłużeniem terminu jej ważności o kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy od daty danego doładowania. Każdorazowo doładowanie Srebrnej Karty Podarunkowej  BYTOM skutkuje przedłużeniem terminu jej ważności o kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy od daty danego doładowania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.12.2020 roku.

11. Minimalna wartość każdego doładowania to kwota 50 złotych, maksymalna 5.000,00 złotych.

12. Karta Podarunkowa  BYTOM nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części. Karta Podarunkowa  BYTOM zakupiona w Salonie nie może zostać zwrócona Wydawcy.

13. Karta Podarunkowa  BYTOM po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Salonach. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej  BYTOM na Karcie Podarunkowej  BYTOM pozostaną niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.

14. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej BYTOM. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe  BYTOM, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.

15. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej  BYTOM po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej  BYTOM przez osoby postronne. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej  BYTOM, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa  BYTOM nie podlega wymianie na nową.

16. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej  BYTOM w Salonach podlegają tym samym zasadom zwrotu, co pozostałe Towary oferowane w Salonach.

17. W wypadku gdy Użytkownik skorzystał z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nabytego w Salonie przy użyciu Karty Podarunkowej  BYTOM z powodu niezgodności towaru z umową lub wady zgodnie z odrębnymi przepisami i zachodzą podstawy do zwrotu ceny sprzedaży za towar Użytkownik otrzyma zwrot w postaci gotówki.

18. Wydanie Karty Podarunkowej  BYTOM Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów   podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy - na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej  BYTOM nabywanej bezpośrednio w Salonie – wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

19. Nabywca/Użytkownik w chwili otrzymania nowej Karty Podarunkowej  BYTOM lub doładowania Karty Podarunkowej  BYTOM otrzymuje od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, potwierdzający jej nabycie lub doładowanie oraz potwierdzający wartość nominalną i numer nabywanej/doładowanej Karty Podarunkowej  BYTOM.

II. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej  BYTOM

1. Karta Podarunkowa  BYTOM może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową  BYTOM w Salonie.

2. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach wyłącznie Karty Podarunkowe  BYTOM, które są aktywne i nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej  BYTOM w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej  BYTOM,
b) braku środków na Karcie Podarunkowej  BYTOM,
c) technicznego braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej  BYTOM (np. w razie utraty połączenia z systemem informatycznym Wydawcy),
d) uszkodzenia przez Użytkownika Karty Podarunkowej  BYTOM w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej  BYTOM.

4. Użytkownik może się posługiwać Kartą Podarunkową  BYTOM wielokrotnie do wyczerpania środków na Karcie Podarunkowej  BYTOM, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej  BYTOM.

5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towaru i/lub Usługi, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową  BYTOM, wartość kwoty zgromadzonej na Karcie Podarunkowej  BYTOM zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar i/lub Usługę.

6. Użytkownik ma prawo sprawdzenia w każdym czasie, bezpośrednio w Salonie aktualnej wysokości kwoty pozostałej do wykorzystania na Karcie Podarunkowej  BYTOM.

7. Przy realizacji Karty Podarunkowej  BYTOM Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego Towaru i/lub Usługi jest niższa niż kwota zgromadzona na Karcie Podarunkowej  BYTOM. Kwota, która po realizacji zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej  BYTOM pozostanie na Karcie Podarunkowej  BYTOM pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej  BYTOM.

8. W wypadku, gdy cena Towaru i/lub Usługi nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej  BYTOM będzie wyższa niż kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej  BYTOM, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w/w Towaru i/lub Usługi gotówką albo akceptowaną w Salonie kartą płatniczą lub kredytową bądź wykorzystując kwoty zgromadzone na innej Karcie Podarunkowej  BYTOM honorowanej przez Wydawcę.

9. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Karty Podarunkowej  BYTOM do realizacji oraz odbiór w Salonie Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej  BYTOM potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej  BYTOM w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

III. Reklamacje

1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej  BYTOM będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Salonach w godzinach ich otwarcia lub przesłane na adres biura Wydawcy: VRG S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków z dopiskiem „Karta Podarunkowa  BYTOM - reklamacja”.

3. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej  BYTOM uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację Nabywca lub Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej  BYTOM. W przypadku uznanego przez Wydawcę roszczenia Nabywcy lub Użytkownika dotyczącego Karty Podarunkowej  BYTOM Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową  BYTOM, zasiloną kwotą w takiej samej wysokości, jaka była zgromadzona na uszkodzonej Karcie Podarunkowej  BYTOM w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa  BYTOM, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej  BYTOM.

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej  BYTOM poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej  BYTOM oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej http://www.vrg.pl/kartapodarunkowa oraz w Salonach. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej http://www.vrg.pl/kartapodarunkowa.