Zgłaszanie nieprawidłowości

 

Formularz przeznaczony do anonimowego zgłaszania naruszeń w spółce VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) wprowadzony zgodnie z procedurą anonimowego zgłaszania naruszeń w Grupie Kapitałowej VRG S.A.

Niniejszy formularz przeznaczony jest dla osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę, a także na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o podobnym charakterze („Zgłaszający”) i służy do anonimowego zgłaszania Spółce wszelkich zidentyfikowanych działań niepożądanych i niezgodnych z prawem, w tym naruszeń przepisów, procedur lub standardów etycznych, w szczególności dotyczących: (i) organizacji pracy,(ii) nieprzestrzegania procedur wewnętrznych, (iii) komunikacji, (iv) malwersacji, (v) mobbingu, (vi) molestowania, (vii) dyskryminacji.

 

Klauzula Informacyjna RODO:

 1. Administratorem danych osobowych Zgłaszającego jest Spółka, tj. VRG S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków („Administrator”).
 2. Administrator informuje, że:
  1. podanie danych osobowych Zgłaszającego jest dobrowolne; zgłoszenie może być dokonane anonimowo;
  2. podane przez Zgłaszającego dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z dokonanym zgłoszeniem Nieprawidłowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) („Rozporządzenie”);
  3. dane osobowe Zgłaszającego będą przechowywane na czas prowadzenia postępowania w sprawie Nieprawidłowości, nie dłuższy niż 6 miesięcy; W razie wszczęcia postępowania prowadzonego na podstawie przepisów prawa, dane przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania i przez okres kolejnych 12 miesięcy;
  4. Zgłaszającemu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby Zgłaszającego, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  5. Zgłaszającemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  6. dane osobowe Zgłaszającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
  7. w sprawie ochrony danych u Administratora można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: inspektorODO@vrg.pl.

Formularz zgłaszania naruszeń