W.KRUK

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ W.KRUK


I. Postanowienia ogólne

1. Terminy pisane wielką literą w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie:

„Wydawca” - W.KRUK S.A. z siedzibą ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000500269, NIP 9452178161, REGON 123054986, o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 000,00 zł wpłaconym w całości

„Salon” - firmowy sklep W.KRUK Wydawcy położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferujący Towary i Usługi, z wyłączeniem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.wkruk.pl . Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej www.wkruk.pl

„Karta Podarunkowa W.KRUK” - bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do realizacji zakupu Towarów i/lub Usług w Salonach

„Nabywca” - osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową W.KRUK w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej Karty Podarunkowej W.KRUK

„Użytkownik” - Nabywca lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej W.KRUK

„Towary” - przedmioty oferowane do sprzedaży w Salonach

„Usługi” - usługi oferowane w Salonach

„Regulamin” - regulamin Karty Podarunkowej W.KRUK dostępny na stronie internetowej www.wkruk.pl/karty-podarunkowe oraz w Salonach Wydawcy

Słowa użyte zarówno w liczbie pojedynczej jak i mnogiej mogą oznaczać, w zależności od kontekstu, także odpowiednio liczbę mnogą i liczbę pojedynczą.

2. Regulamin określa zasady nabywania i używania Kart Podarunkowych W.KRUK.

3. Karty Podarunkowe W.KRUK są wydawane tylko i wyłącznie na okaziciela oraz sprzedawane jedynie w Salonach. Nabywca jest uprawniony do nabycia Karty Podarunkowej W. KRUK o wartości nominalnej od 50,00 złotych do 5.000,00 złotych.

4. Właścicielem Karty Podarunkowej W. KRUK jest Wydawca. Nabywca lub Użytkownik jest dysponentem Karty Podarunkowej W.KRUK. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej nabywanej Karty Podarunkowej W.KRUK. Zapłata za Kartę Podarunkową W.KRUK może nastąpić gotówką lub za pomocą karty płatniczej lub karty kredytowej akceptowanej w Salonie.

5. Płatność za Kartę Podarunkową W.KRUK nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej W.KRUK.

6. Karta Podarunkowa W.KRUK uprawnia do zakupu Towarów i/lub Usług tylko w Salonach.

7. Karta Podarunkowa W.KRUK w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.

8. Aktywacja Karty Podarunkowej W.KRUK następuje z momentem zakupu Karty Podarunkowej W.KRUK przez Nabywcę.

9. Karta Podarunkowa W.KRUK jest ważna i aktywna:
(I) W przypadku Karty Podarunkowej W.KRUK zakupionej od dnia 2 czerwca 2014 roku – przez okres 12 (dwunastu) miesięcy od daty jej aktywacji zgodnie z pkt. 8 Regulaminu lub daty jej ostatniego doładowania,
(II) W przypadku Karty Podarunkowej W.KRUK zakupionej do dnia 1 czerwca 2014 roku – przez okres 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy od daty jej aktywacji zgodnie z pkt. 8 Regulaminu lub daty jej ostatniego doładowania.

10. Doładowania Karty Podarunkowej W.KRUK można dokonać wyłącznie bezpośrednio w Salonie i przed upływem terminu jej ważności. Każdorazowo doładowanie Karty Podarunkowej W.KRUK skutkuje przedłużeniem terminu jej ważności:
(I) w przypadku Karty Podarunkowej W.KRUK zakupionej od dnia 2 czerwca 2014 roku – o kolejnych 12 (dwanaście) miesięcy od daty danego doładowania
(II) w przypadku Karty Podarunkowej W.KRUK zakupionej do dnia 1 czerwca 2014 roku – o kolejnych 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od daty danego doładowania.

11. Minimalna wartość każdego doładowania to kwota 50,00 złotych, maksymalna 5.000,00 złotych.

12. Karta Podarunkowa W.KRUK nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócona Wydawcy.

13. Karta Podarunkowa W.KRUK po przekroczeniu terminu jej ważności jest nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów w Salonach. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej W.KRUK na Karcie Podarunkowej W.KRUK pozostaną niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Nabywcy i/lub Użytkownika.

14. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty Podarunkowej W.KRUK. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe W.KRUK, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone po ich przekazaniu Nabywcy.

15. Nabywcy oraz Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Wydawcy z tytułu utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej W.KRUK po jej przekazaniu Nabywcy oraz z tytułu użycia Karty Podarunkowej W.KRUK przez osoby postronne. W przypadku utraty ( w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia Karty Podarunkowej W.KRUK, o których mowa powyżej Karta Podarunkowa W.KRUK nie podlega wymianie na nową.

16. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej W.KRUK w Salonach podlegają tym samym zasadom zwrotu, co pozostałe Towary oferowane w Salonach.

17. W wypadku gdy Użytkownik skorzystał z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru nabytego w Salonie przy użyciu Karty Podarunkowej W.KRUK z powodu niezgodności towaru z umową lub wady zgodnie z odrębnymi przepisami i zachodzą podstawy do zwrotu ceny sprzedaży za towar Użytkownik otrzyma zwrot w postaci gotówki.

18. Wydanie Karty Podarunkowej W.KRUK Nabywcy/Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik ma prawo otrzymać od Wydawcy - na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej W.KRUK – wyłącznie niefiskalny wydruk z kasy, jako dowód potwierdzający dokonanie wpłaty środków pieniężnych, niestanowiący paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

19. Nabywca/Użytkownik w chwili otrzymania nowej Karty Podarunkowej W.KRUK lub doładowania Karty Podarunkowej W.KRUK otrzymuje od Wydawcy niefiskalny wydruk z kasy, potwierdzający jej nabycie lub doładowanie oraz potwierdzający wartość nominalną i numer nabywanej/doładowanej Karty Podarunkowej W.KRUK.

II. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej W.KRUK

1. Karta Podarunkowa W.KRUK może być wykorzystana na zasadach określonych w Regulaminie przez każdego Użytkownika, który przedstawi Kartę Podarunkową W.KRUK w Salonie.

2. Wydawca przyjmuje do realizacji w Salonach wyłącznie Karty Podarunkowe W.KRUK, które są aktywne i nieuszkodzone i posiadają wszystkie zabezpieczenia chroniące przed ich sfałszowaniem.

3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej W.KRUK w następujących przypadkach:
a) upływu terminu ważności Karty Podarunkowej W.KRUK,
b) braku środków na Karcie Podarunkowej W.KRUK,
c) technicznego braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej W.KRUK ( np. w razie utraty połączenia z systemem informatycznym Wydawcy),
d) uszkodzenia przez Użytkownika Karty Podarunkowej W.KRUK w stopniu uniemożliwiającym odczytanie informacji zapisanych na Karcie Podarunkowej W.KRUK.

4. Użytkownik może się posługiwać się Kartą Podarunkową W.KRUK wielokrotnie do wyczerpania środków na Karcie Podarunkowej W.KRUK, jednak nie dłużej niż do upływu terminu ważności Karty Podarunkowej W.KRUK.

5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towaru i/lub Usługi, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową W.KRUK, wartość kwoty zgromadzonej na Karcie Podarunkowej W.KRUK zostanie pomniejszona o wartość odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedany Towar i/lub Usługę.

6. Użytkownik ma prawo sprawdzenia w każdym czasie, bezpośrednio w Salonie aktualnej wysokości kwoty pozostałej do wykorzystania na Karcie Podarunkowej W.KRUK.

7. Przy realizacji Karty Podarunkowej W.KRUK Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy cena nabywanego Towaru i/lub Usługi jest niższa niż kwota zgromadzona na Karcie Podarunkowej W.KRUK. Kwota, która po realizacji zakupu przy użyciu Karty Podarunkowej W.KRUK pozostanie na Karcie Podarunkowej W.KRUK pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty Podarunkowej W.KRUK.

8. W wypadku, gdy cena Towaru i/lub Usługi nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej W.KRUK będzie wyższa niż kwota pozostająca na Karcie Podarunkowej W.KRUK, Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny w/w Towaru i/lub Usługi gotówką albo akceptowaną w Salonie kartą płatniczą lub kredytową bądź wykorzystując kwoty zgromadzone na innej Karcie Podarunkowej W.KRUK honorowanej przez Wydawcę.

9. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej W.KRUK do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej W.KRUK potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej W.KRUK w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.

III. Reklamacje

1. Reklamacje związane z zakupem oraz użyciem Karty Podarunkowej W.KRUK będą rozpatrywane indywidualnie przez Wydawcę w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.

2. Reklamacje na piśmie mogą być składane bezpośrednio w Salonach w godzinach ich otwarcia lub przesłane na adres biura Wydawcy: W.KRUK S.A. ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków z dopiskiem „Karta Podarunkowa W.KRUK-reklamacja”.

3. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej W.KRUK uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację Nabywca lub Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty Podarunkowej W.KRUK. W przypadku uznanego przez Wydawcę roszczenia Nabywcy lub Użytkownika dotyczącego Karty Podarunkowej W.KRUK Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową W.KRUK, zasiloną kwotą w takiej samej wysokości, jaka była zgromadzona na uszkodzonej Karcie Podarunkowej W.KRUK w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa W.KRUK, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej W.KRUK.

4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Nabywcy i Użytkownika z tytułu niezgodności towaru z umową.

IV. Postanowienia końcowe

1. Nabywca i Użytkownik Karty Podarunkowej W.KRUK poprzez zakup i/lub użycie Karty Podarunkowej W.KRUK oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się go przestrzegać.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się obowiązujące przepisy.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.wkruk.pl/karty-podarunkowe oraz w Salonach. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej www.wkruk.pl/karty-podarunkowe.