Andrzej Szumański - Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń

1. Prof. dr hab. Andrzej Szumański jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, gdzie od roku 2005 pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego, a od roku 2017 – funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1998 (studia prawnicze 1976-1980, magisterium - 1980, doktorat - 1987, habilitacja - 1994  - wszystko na Uniwersytecie Jagiellońskim). Jest ponadto adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie od 1996r. Od roku 1998 jest też związany z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna w Warszawie, w której w latach 2000-2005 był lokalnym partnerem a obecnie pozostaje jej konsultantem, zaś od roku 2018 nie na zasadzie wyłączności. W roku 1983 zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.

2. Prof. Andrzej Szumański był jednym z trzech autorów projektu ustawy z 15.IX.2000 – Kodeks Spółek Handlowych (obok prof. S.Sołtysińskiego i prof. A.Szajkowskiego) a także autorem ustawy z 10.IX.1999 o umowach offsetowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999r. oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającej wdrażanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uczestniczył w latach 2006-2010 - jako ekspert polskiej delegacji z Ministerstwa Gospodarki - w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) nad przygotowaniem UNCITRAL Arbitration Rules 2010 w ramach Working Group II - Arbitration and Conciliation, zaś w latach 2010-2013 uczestniczył w pracach tejże Grupy przygotowującej Zasady Transparencji  w Arbitrażu Inwestycyjnym a w latach 2014-205 - w przygotowaniu nowej wersji UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings. Obecnie uczestniczy w przygotowaniu projektu polskiej ustawy o programach akcjonariatu pracowniczego, nawiązujących do znanych z USA Employees Stock Ownership Plans.

3. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 1.01.2015r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Od roku 2007 pełni funkcję prezesa Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest wiceprzewodniczącym Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich od roku 2004, a także był sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. przez dwie kadencje. W roku 2007 został wpisany na listę arbitrów the Vienna International Arbitral Centre (VIAC), zaś w roku 2018 został członkiem Rady Arbitrażowej Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (Deutsche Institiut fuer Schiedsgrichtsbarkeit - DIS) w Kolonii. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Jest także prezesem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie od roku 2002, członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego od roku 2004, zaś od roku 2018 wiceprezesem tego Stowarzyszenia. W latach 2003-2018 był przewodniczącym Rady Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, zaś w latach 2004-2009 był prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie W ramach funkcji pełnionych w środowisku naukowym jest członkiem Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego i Prawa Morskiego Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest nadto członkiem Rady Programowej Przeglądu Prawa Handlowego od 1997r. oraz Studiów Prawa Prywatnego od 2005r., Monitora Prawa Handlowego od roku 2011. Od roku 2004 pozostaje członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2008-2010 pełnił funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od roku 2009 pozostaje członkiem Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

4. W latach 1984-1992 odbył szereg naukowych wyjazdów zagranicznych jako stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu (1986/1987), stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia IV-VII 1991), stypendysta The Sasakawa Peace Foundation (Tokyo - II.1991), stypendysta The British Council (Oxford 1986 i Londyn 1995). Ukończył kursy prawa porównawczego (Mannheim 1984), prawa amerykańskiego (Leyden 1986 i Salzburg 1989), prawa międzynarodowego prywatnego (Haga 1988). Prowadził wykłady na The State University of New York w Bufallo w roku 1992.

5. Od roku 1990 prof. Andrzej Szumański zajmuje się intensywnie działalnością doradczą jako prawnik i adwokat. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych takich jak m.in. restrukturyzacja Huty Tadeusza Sendzimira w Krakowie przez tworzenie spółek pracowniczych, a następnie komercjalizacja Huty, prywatyzacja m.in. Elektrociepłowni Kraków S.A., Elektrociepłowni Chorzów (projekt ELCHO), tworzenie Zakładu Górniczego Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. Uczestniczył w opracowywaniu koncepcji tworzenia Południowego Koncernu Energetycznego S.A., a także opracował i negocjował projekt umów wzorcowych o dostawę węgla kamiennego pomiędzy kopalniami a elektrowniami oraz umowy średnioterminowej dostawy mocy i energii elektrycznej z inicjatyw Towarzystwa Polskie Elektrownie Zawodowe.  Współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych grupującym spółki publiczne oraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie opiniując szereg projektów. Uczestniczył - jako doradca spółek - w projektach konsolidacji polskiej energetyki tj. Grupy Południe (Południowy Koncern Energetyczny S.A., Enion S.A., EnergiaPro S.A. i Elektrownia Stalowa Wola S.A.), na bazie której powstał Tauron Polska Energia SA a także Polskiej Grupy Energetycznej (BOT GiE S.A. PSE S.A.) 

6. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach (2001-2002), Prądnickiego Centrum Inwestycyjnego SA z siedzibą w Krakowie (1999-2003), Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (2006-2010) oraz spółek publicznych: Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), NFI Empik Fashion & Media S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (2010-2014), Integer S.A. z siedzibą w Krakowie (2015-2017) zaś nieprzerwanie od roku 1995 zasiada w Radzie Nadzorczej Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy. Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku, zaś od roku 2017 członkiem Rady Nadzorczej Polskich Kolei Linowych S.A. z siedzibą w Zakopanym.

7. W latach 1990-2012 był wspólnikiem Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będącego firmą doradztwa gospodarczego, zaś w latach 1990-2011 był jej dyrektorem. W ramach Instytutu uczestniczył w wielu projektach prywatyzacyjnych oraz restrukturyzacyjnych jako doradca prawny oraz autor koncepcji prawnych przeprowadzenia określonego procesu restrukturyzacyjnego spółek prawa handlowego. Wydawał ekspertyzy na zamówienie Rządu RP na okoliczność m.in. legalności tak nagłośnionych medialnie transakcji jak Gazociąg Jamalski, Domy Towarowe Centrum itd. a także dopuszczalności zastrzegania na rzecz Skarbu Państwa tzw. złotej akcji.

8. Jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego, międzynarodowego  prawa  handlowego a także prawa arbitrażowego (ponad sto pięćdziesiąt pozycji). Wśród wielu publikacji w szczególności należy wymienić czterotomowy komentarz do kodeksu spółek handlowych wydany w ramach Dużych Komentarzy Becka (Warszawa 2001-2004) napisany wspólnie z S.Sołtysińskim, A.Szajkowskim i J.Szwają (drugie wydanie tomów I-IV, 2005, 2006, 2009, 2009, trzecie wydanie tomów I-IV, 2011, 2012, 2013) a także podręcznik prawa spółek (Oficyna Wydawniczą Branta 1998, 2002, 2004, 2006) wspólnie z W.Pyziołem i I.Weissem, który obecnie ukazał się w Wydawnictwie CH Beck, Warszawa 2014, wyd. 2 – 2016, następnie podręcznik prawa papierów wartościowych (Zakamycze 2001) wspólnie z M.Bączykiem, M.Kozińskim, M.Michalskim, W.Pyziołem i I.Weissem a także monografie: Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Kraków 1994 oraz Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997 a także Komentarz do ustawy offsetowej z 1999r. Uczestniczył też w pracach nad opracowaniem Systemu Prawa Prywatnego jako redaktor dwóch tomów poświęconych prawu papierów wartościowych (t.18 - Warszawa 2005 i t.19, Warszawa 2006) oraz jego autor (rozdział o akcjach w t.19 - stron 370) oraz współautor tomu o prawie spółek osobowych (t.16 Warszawa 2009) i tomu o prawie spółek kapitałowych (t.17 - Warszawa 2010). Jest redaktorem i współautorem tomu 8 Systemu Prawa Handlowego - Arbitraż Handlowy (Warszawa 2010, wyd. 2 - 2015) oraz Komentarza do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL 2010 (Warszawa 2011 wspólnie z P.Nowaczykiem oraz M.Szymańską) a także autorem i współredaktorem Komentarza do Regulaminu Arbitrażowego Sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z 2015r. (Warszawa 2017 wspólnie z M. Łaszczukiem).

9. Uczestniczył jako arbiter przewodniczący albo arbiter wyznaczony przez stronę w rozstrzygnięciu ponad 100 procesów arbitrażowych zarówno w arbitrażu krajowym jak i międzynarodowym, w arbitrażu ad hoc oraz w arbitrażu instytucjonalnym w tym w ramach Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), przy Sztokholmskim Instytucie Arbitrażowym (SCC). Był członkiem grupy roboczej przygotowującej nowy regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, który wszedł w życie z dniem 1.01.2015r. Jest autorem wielu opracowań z zakresu prawa arbitrażowego polskiego i międzynarodowego.  

Pan Prof. Andrzej Szumański spełnia kryteria niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz  spełnia kryteria niezależności z zasady 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”  przyjętych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. w zakresie braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.