Program lojalnościowy marki Wólczanka obowiązujący od dnia 01.08.2022r.

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki programu lojalnościowego zwanego dalej „Programem” dedykowanego dla marek VISTULA, BYTOM, WÓLCZANKA i LAMBERT.

1.2. Dla marki Vistula program będzie realizowany pod nazwą Vistula Community, dla marki Bytom pod nazwą Bytom Klub, dla marek Wólczanka i Lambert pod nazwą My Wólczanka.

1.3. Organizatorem Programu jest VRG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000047082, NIP: 675-000-03-61, REGON: 351001329, o kapitale zakładowym w kwocie 49.122.108,00 złotych w całości opłaconym, zwana dalej „Organizatorem”.

1.4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 roku na czas nieokreślony.

1.5. Do Programu może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Program skierowany jest do osób, dokonujących zakupów produktów w sklepach firmowych Vistula, Bytom, Wólczanka i Lambert na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w sklepach internetowych pod adresami: www.vistula.pl, www.bytom.com.pl oraz www.wolczanka.pl.

1.6. Pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione) nie mogą być Uczestnikami Programu.

1.7. Celem Programu jest przyznawanie świadczeń Uczestnikom Programu wskazanych w niniejszym Regulaminie.

1.8. Udział w Programie jest nieodpłatny i dobrowolny.

1.9. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika. Wszelkie zawiadomienia kierowane do Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności dotyczące zablokowania Karty Klienta, reklamacji), mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez Uczestnika.

1.10. Organizator zastrzega sobie prawo do całkowitego bądź czasowego wyłączania obowiązywania Programu lub jego niektórych elementów w wybranych Placówkach Organizatora i/lub wybranych Sklepach Internetowych. Za zakupy Towarów i/lub Usług w takich Placówkach Organizatora i/lub Sklepie Internetowym nie będą naliczane Punkty.

 

2. DEFINICJE

W Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

2.1. „Aplikacja Mobilna” oznacza odpowiednio aplikację mobilną Vistula, aplikację mobilną Bytom lub aplikację mobilną Wólczanka, działające na urządzeniach przenośnych posiadających dostęp do Internetu i pracujących w oparciu o system operacyjny Android lub iOS takich jak np. telefony komórkowe, smartfony, palmtopy, czy tablety, zgodnie z regulaminem korzystania z danej Aplikacji Mobilnej;

2.2. „Formularz” oznacza wniosek o przyjęcie do Programu, wypełniany przez Uczestnika zgodnie z zasadami Regulaminu, w formie elektronicznej, za pośrednictwem odpowiedniej Aplikacji Mobilnej lub odpowiedniego Sklepu Internetowego;

2.3. „Karta Klienta” oznacza wirtualną kartę, przydzielaną przez Organizatora Uczestnikowi zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez indywidualny numer, a w przypadku Aplikacji Mobilnej także przez kod QR, przeznaczoną do gromadzenia Punktów;

2.4. „Konto Uczestnika” oznacza konto utworzone dla Uczestnika, na podstawie danych podanych w Formularzu, zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta Klienta w postaci numeru wirtualnego, przydzielona Uczestnikowi;

2.5. „Nagroda” oznacza nagrodę w formie rabatu lub w innych materiałach wydanych przez Organizatora, po spełnieniu określonych w nich warunków;

2.6. „Punkty” oznaczają naliczone na Kartę Klienta jednostki (punkty), w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub Usług lub wykonaniem innej aktywności, zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Nagrody; ilość Punktów przyznawanych za nabycie poszczególnych Towarów lub Usług lub wykonanie innej aktywności określa niniejszy Regulamin lub odpowiednio inne materiały wydane przez Organizatora;

2.7. „Placówki Organizatora” oznaczają objęte Programem placówki handlowe Organizatora tj. Salony Vistula, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej: www.vistula.pl; Sklepy Bytom, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.bytom.com.pl oraz Butiki Wólczanka i Lambert, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.wolczanka.pl;

2.8. „Sklep Internetowy” oznacza odpowiednio sklep internetowy marki Vistula dostępny pod adresem internetowym: www.vistula.pl, sklep internetowy marki Bytom dostępny pod adresem internetowym www.bytom.com.pl lub sklep internetowy marki Wólczanka dostępny pod adresem internetowym www.wolczanka.pl.

2.9. „Uczestnik” oznacza osobę fizyczną, która została zarejestrowana w Programie na podstawie wypełnionego zgodnie z Regulaminem Formularza;

2.10. „Towary” oznaczają takie produkty, których nabycie skutkuje naliczeniem Punktów zgodnie z Regulaminem. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wybranych przez siebie produktów z naliczania od ich zakupu Punktów na Koncie Uczestnika.

2.11. „Usługi” oznaczają takie usługi, których nabycie skutkuje naliczeniem Punktów zgodnie z Regulaminem, tj. przeróbki krawieckie w Placówkach Organizatora lub dostawę w danym Sklepie Internetowym.

 

3. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU

3.1. Za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej:

3.1.1. Aby przystąpić do Programu za pośrednictwem danej Aplikacji Mobilnej należy pobrać jedną z Aplikacji Mobilnych (Vistula, Bytom, Wólczanka) , założyć konto w pobranej Aplikacji Mobilnej oraz wypełnić swoje dane w Formularzu udostępnianym za pośrednictwem danej Aplikacji Mobilnej.

3.1.2. Po weryfikacji Formularza, Uczestnikowi przydzielany jest numer wirtualnej Karty Klienta i generowany jest kod QR wyświetlany w pobranej Aplikacji Mobilnej.

3.1.3. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno konto w Programie i przydzielany jeden kod QR na podstawie adresu e-mail podanego przez Uczestnika. W przypadku pobrania przez Uczestnika pozostałych Aplikacji Mobilnych (tj. innych niż ta Aplikacja Mobilna, za pośrednictwem której Uczestnik przystąpił do Programu), przy użyciu tego samego adresu e-mail – Uczestnikowi w takich Aplikacjach Mobilnych automatycznie zostanie przypisana ta sama Karta Klienta.

3.1.4. Uczestnik osobiście modyfikuje swoje dane osobowe i zmienia je w Aplikacji Mobilnej. Uczestnik nie jest zobowiązany do powiadamiania Organizatora o zmianach w danych osobowych podanych za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, ale ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z ich błędnego podania lub braku ich aktualizacji.

3.2. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

3.2.1. Aby przystąpić do Programu za pośrednictwem danego Sklepu Internetowego należy zarejestrować konto klienta w danym Sklepie Internetowym, zalogować się na konto klienta w Sklepie Internetowym, a następnie w zakładce: „Program Lojalnościowy” wypełnić Formularz przystąpienia do Programu.

3.2.2. Po weryfikacji Formularza, Uczestnikowi nadawany numer wirtualnej Karty Klienta.

3.2.3. Każdemu Uczestnikowi przypisane jest jedno konto w Programie na podstawie adresu e - mail podanego przez Uczestnika. W przypadku zarejestrowania się przez Uczestnika w ramach pozostałych Sklepach Internetowych (tj. innych niż ten Sklep Internetowy, za pośrednictwem którego Uczestnik przystąpił do Programu), przy użyciu tego samego adresu e-mail – Uczestnikowi w ramach kont stworzonych w ramach takich Sklepach Internetowych automatycznie zostanie przypisana ta sama Karta Klienta.

3.3. Pozostałe warunki przystąpienia do Programu

3.3.1. Każdy Użytkownik może mieć tylko jedno Konto i nie może udostępniać Konta innym osobom ani korzystać z Kont należących do innych osób.

3.3.2. Uczestnik przystępując ponownie do Programu, podając nowy adres e-mail (inny niż podany uprzednio przy przystępowaniu do Programu) będzie traktowany jako osobny Uczestnik, z osobnym kontem w Programie. W przypadku podania przez Uczestnika przy przystępowaniu do Programu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego adresu e-mail innego niż podany uprzednio przez Uczestnika, Organizator nie będzie dokonywał transferów Punktów między kontami.

3.3.3. Użytkownik przystępując do korzystania z Programu za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej lub Sklepu Internetowego, poprzez zaznaczenie odpowiednich okienek, tzw. „checkbox”, akceptuje niniejszy Regulamin oraz fakultatywnie wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (w tym materiałów marketingowych i reklamowych).

3.3.4. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić rubrykę z danymi, podając swoje dane osobowe w sposób pełny i zgodny z prawdą.

 

4. PROGRAM

4.1. Uczestnictwo w Programie wiąże się z prawem do otrzymywania przez Uczestnika informacji o kolekcjach i promocjach dostępnych w Placówkach Organizatora i/lub Sklepach Internetowych oraz do brania udziału w specjalnych akcjach handlowych lub promocjach przeznaczonych wyłącznie dla Uczestników Programu.

4.2. Ogólnodostępny lub indywidualny charakter promocji zależy wyłącznie od decyzji Organizatora.

4.3. Informacje handlowe i marketingowe mogą być przesyłane drogą elektroniczną - za pośrednictwem Aplikacji Mobilnej, na adres e-mail lub numer telefonu Uczestnika (w przypadku wyrażenia w tym zakresie odpowiedniej zgody przez Uczestnika).

4.4. Uczestnik ma prawo w każdym czasie cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną (mailową i/lub SMS) bezpośrednio w ramach Aplikacji Mobilnej.

4.5. W celu zablokowania informacji handlowych i marketingowych, należy zalogować się do konta w Aplikacji Mobilnej, w zakładce PROFIL należy odznaczyć pkt. 3 oraz 4 dotyczący komunikacji marketingowej, zatwierdzając dane przyciskiem "ZAPISZ".

4.6. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych nie powoduje utraty statusu Uczestnika Programu, a Uczestnikowi przysługują pozostałe przywileje Programu poza przywilejami informacyjnymi określonymi w pkt 4.1 powyżej.

 

5. PUNKTY

5.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty za nabycie Towarów lub Usług w Placówkach Organizatora i w każdym Sklepie Internetowym.

5.2. Punkty będą przyznawane zgodnie z tabelą benefitów określoną w pkt.11 poniżej, tj. za każde wydane 100 zł na Towary lub Usługi posiadacz karty Classic otrzymuje 30 Punktów, a posiadacz karty Gold otrzymuje 50 Punktów.

5.3. Punkty naliczane są na wirtualną Kartę Klienta począwszy od pierwszej transakcji zarejestrowanej na Karcie Klienta, z zastrzeżeniem pkt. 5.4. poniżej.

5.4. Uczestnik nie otrzymuje Punktów w przypadku zakupów w przypadku zakupów Towarów / Usług o wartości poniżej 100 zł.

5.5. W celu zapisu Punktów na Karcie Klienta:

5.5.1. W przypadku zakupu w Placówkach Organizatora: Uczestnik powinien okazać wirtualną Kartę Klienta kasjerowi (kod QR w jednej z trzech Aplikacji Mobilnych) przed zakończeniem transakcji (przed rozpoczęciem drukowania paragonu). Korzystanie z Punktów jest możliwe po 48 h od momentu dokonania transakcji, za którą Punkty zostały naliczone (tj. od momentu wydrukowania paragonu).

Paragon obejmujący Towary i Usługi zakupione w Placówkach Organizatora będzie widoczny w Aplikacjach Mobilnych (przyporządkowanych do Karty Klienta) po upływie 48 h od wystawienia paragonu.

5.5.2. W przypadku zakupu w Sklepie Internetowym: Uczestnik powinien założyć Kartę Klienta przed składaniem zamówienia. Punkty z tytułu zakupu są zapisywane w systemie Programu po 14 dniach od dnia dokonania transakcji i wygenerowaniu paragonu.

Paragon obejmujący Towary i Usługi zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie widoczny w Aplikacjach Mobilnych (przyporządkowanych do Karty Klienta) po upływie 48 h od odbioru przez Klienta zamówienia zrealizowanego za pośrednictwem danego Sklepu Internetowego.

5.6. Za podstawę do zapisania Punktów może służyć wyłącznie rzeczywiste dokonanie transakcji przez Uczestnika w Placówkach Organizatora lub danym Sklepie Internetowym, tj. dokonanie zakupów Towarów i/lub nabycie Usług, potwierdzone wydrukiem paragonu. W przypadku powstania uzasadnionych wątpliwości co do podstawy zapisania Punktów Organizator ma prawo do zablokowania Karty Klienta i ewentualnego wstrzymania wydania Nagród do czasu wyjaśnienia sprawy.

5.7. W przypadku zwrotów w Sklepach Internetowych (na skutek odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów i/lub Usług), Punkty związane z taką sprzedażą są odejmowane z Karty Klienta. W przypadku zwrotu częściowego, nastąpi ponowne przeliczenie punktów i przydzielenie ich według zasad jakie obowiązują w dniu dokonania transakcji – sprzedaży i zwrotu, tj. z Karty Klienta zostanie odjęta ilość Punktów naliczonych uprzednio w związku ze sprzedażą zwracanego Towaru i/lub Usług, a ponadto Organizator dokona weryfikacji, czy zwrot części Towarów i/lub Usług wpłynął na liczbę Punktów naliczonych w odniesieniu do niezwracanych Towarów i/lub Usług i dokona stosownej korekty liczby naliczonych Punktów. Jeżeli przed odjęciem Punktów, Uczestnik skorzystał z Nagrody, Organizator może żądać zwrotu równowartości Nagrody w gotówce, jeżeli Uczestnik dokonywał transakcji lub zwrotów sprzecznie z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, a w szczególności jeżeli transakcje zostały dokonane wyłącznie w celu uzyskania Nagrody, z zamiarem odstąpienia od umowy/umów sprzedaży Towarów i/lub Usług. Decyzję taką podejmuje Organizator po rozważeniu okoliczności sprawy.

5.8. Uczestnik, który nie okazał Karty Klienta lub kodu QR za pomocą jednej z trzech Aplikacji Mobilnej przy dokonywaniu transakcji w Placówce Organizatora przed jej zakończeniem (przed wydrukowaniem paragonu) nie otrzymuje Punktów.

5.9. Uczestnik, który złożył zamówienie w danym Sklepie Internetowym przed przystąpieniem do Programu nie otrzymuje Punktów z tytułu realizacji takiego zamówienia złożonego w danym Sklepie Internetowym.

5.10. Punkty będą odejmowane z konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci - o ile zwrot jest dopuszczalny - nabyte Towary lub Usługi objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych Towarów lub Usług. Postanowienie to stosuje się odpowiednio w przypadku obniżenia ceny/wynagrodzenia.

5.11. Organizator może przyznawać Uczestnikom Punkty dodatkowe, po spełnieniu warunków promocji w terminie określonym w warunkach danej oferty promocyjnej.

5.12. Jeżeli Punkty zostały wydane lub przyznane niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danej Karty Klienta.

5.13. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.

5.14. Posiadacz Karty nie może przekazać zebranych przez siebie Punktów innemu Uczestnikowi.

5.15. Stan Punktów Uczestnik może sprawdzić w każdej Placówce Organizatora, każdej Aplikacji Mobilnej lub każdym Sklepie Internetowym, po przypisaniu przez Uczestnika Karty Klienta do Konta Uczestnika zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

5.16. Punkty zebrane przez Uczestników na Koncie Klienta są ważne przez okres 12 miesięcy, licząc od daty ich przyznania na Konto Klienta. Po upływie powyższego terminu Punkty, które nie zostały wymienione na Nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem, tracą ważność i będą odjęte z Konta Klienta.

5.17. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia Punktów za dokonane zakupy Towarów lub Usług zgodnie z Regulaminem.

5.18. Reklamacje można zgłosić Organizatorowi w Placówce Organizatora lub wysłać do Biura Obsługi Stałego Klienta. W celu dopisania punktów Organizator prosi o dołączenie do reklamacji kopii paragonu potwierdzającego fakt nabycia Towarów lub Usług objętych Programem, co do których Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

 

6. RABATY

6.1. Organizator przyznaje Uczestnikowi za dokonanie zakupów w Placówkach Organizatora oraz danym Sklepie Internetowym, za które naliczone zostały Punkty, Nagrody w postaci rabatu wartościowego.

6.2. Punkty mogą być wymienione na Nagrody w Placówkach Organizatora i w Sklepach Internetowych. Organizator jest uprawniony do czasowego wyłączenia możliwości wymiany Punktów na Nagrody w danym Sklepie Internetowym.

6.3. Organizator przed zrealizowaniem transakcji może żądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

6.4. Wysokość rabatu wartościowego za daną transakcję wyliczana jest w zależności od kategorii Karty Klienta jaką w danej chwili posiada Klient zgodnie z tabelą benefitów określoną w pkt. 11 poniżej.

6.5. W momencie rejestracji do Programu Uczestnikowi automatycznie jest przypisywana karta Classic. Warunkiem przypisania karty Gold jest dokonanie przez Uczestnika zakupów Towarów lub Usług na kwotę przekraczającą 10.000 zł (wartość wszystkich transakcji z użyciem Karty Klienta) w okresie 24 miesięcy liczonych wstecz od ostatniej transakcji.

6.6. Minimalna kwota rabatu do wykorzystania przy transakcji wynosi 10 zł.

6.7. Wykorzystanie rabatu w Placówkach Organizatora - Uczestnik, który zgromadził na swojej Karcie Klienta rabat wartościowy i chce go wykorzystać podczas dokonywanej transakcji w Placówkach Organizatora, musi poinformować o tym fakcie sprzedawcę w danej Placówce Organizatora i okazać sprzedawcy Kartę Klienta w Aplikacji Mobilnej. Uczestnik deklaruje wysokość rabatu wartościowego, jaką chce wykorzystać, a sprzedawca wprowadza ją do systemu. Automatycznie odpowiednia kwota rabatu wartościowego zostaje odjęta z Karty Klienta i jednocześnie wartość do zapłaty za wybrane Towary lub Usługi zostaje obniżona o tą wartość.

6.8. Wykorzystanie rabatu w Sklepie Internetowym – wykorzystanie rabatu w Sklepie Internetowym jest możliwe po przypisaniu przez Uczestnika Karty do Konta Uczestnika zgodnie z punktem 3.2 Regulaminu, z zastrzeżeniem pkt. 6.2.

Zebrane Punkty Uczestnik może wymienić na rabaty wyłącznie z pozycji Klienta zalogowanego w danym Sklepie Internetowym. W przypadku zakupu Towarów, minimalna wartość rabatu wynosi  10 zł, a maksymalna wartość rabatu wynosi nie więcej niż 50 % wartości zamówienia. Uczestnik może wykorzystać zgromadzone Punkty również na pokrycie kosztów Usługi (wyłącznie w postaci dostawy w Sklepie Internetowym) – w zakresie 100% wartości takiej Usługi.

Podczas składania zamówienia Uczestnik wpisuje w koszyku kwotę rabatu w PLN z dostępnego przedziału, tj. od 10 zł do wskazanych powyżej limitów („Możliwa kwota rabatu”) i klika „Aktywuj rabat z punktów”. Po wykonaniu powyższych czynności, odpowiednia ilość Punktów odpowiadająca kwocie rabatu wartościowego zadeklarowanej przez Uczestnika zostaje automatycznie odjęta z Karty Klienta, a wartość do zapłaty za wybrane Towary lub Usługi zostaje jednocześnie obniżona o tę kwotę.

6.9. Wysokość wykorzystanego rabatu wartościowego nie może przekroczyć:

a) w przypadku Towarów/Usług 50% wartości transakcji oraz 50% wartości każdego Towaru oraz Usługi na danym paragonie – dla Kart Classic;

b) w przypadku Towarów 50% wartości transakcji oraz 50% wartości każdego Towaru na danym paragonie – dla Kart Gold;

c) w przypadku Usług : 99% wartości transakcji oraz 99% wartości każdej Usługi na danym paragonie – dla Kart Gold,

przy czym dodatkowo, w przypadku transakcji dokonywanych w Sklepach Internetowych, Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zgromadzonych Punktów na pokrycie kosztów Usługi w postaci dostawy w danym Sklepie Internetowym – w zakresie 100% wartości takiej Usługi (zarówno dla Kart Classic i Kart Gold)

6.10. Jeżeli rabat wartościowy jest wykorzystywany do transakcji, w której Uczestnik kupuje kilka Towarów lub Usług, jest on proporcjonalnie dzielony pomiędzy produkty i odpowiednio obniżana jest cena każdego z nich.

6.11. W przypadku wykorzystania rabatu wartościowego w pierwszej kolejności wykorzystywany jest rabat na Usługi, jeżeli takowe znajdują się na paragonie.

6.12. W przypadkach prowadzenia akcji promocyjnych dla Uczestników sposób wyliczania rabatu wartościowego może ulec zmianie, o czym Uczestnicy zostaną powiadomieni.

6.13. Dodatkowo mogą być przyznawane nagrody dla Uczestników w ramach akcji promocyjnych Organizatora. O zasadach ich przyznawania Uczestnicy zostaną powiadomieni.

6.14. Rabat wartościowy nie podlega wymianie na gotówkę.

6.15. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o przysługujących mu przywilejach, kwocie uzbieranego rabatu wartościowego lub kwocie odjętej z jego Konta Uczestnika.

6.16. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia wybranych przez siebie Towarów lub Usług z naliczania od ich zakupu rabatu wartościowego na konto Uczestnika jak i wykorzystania rabatu wartościowego na zakup tych Towarów lub Usług. W przypadku Towaru lub Usługi wykluczonego przez Organizatora, Uczestnik nie może nabywając go skorzystać z zebranego przez siebie rabatu wartościowego.

6.17. Sprzedawca w Placówce Organizatora w sytuacji przeprowadzania transakcji, w której Uczestnik korzysta ze zgromadzonego na swoim koncie rabatu wartościowego może zażądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

6.18. Zgromadzony rabat wartościowy podlega wykorzystaniu przy dokonywaniu zakupów Towarów lub Usług w cenach regularnych, jak i wyprzedażowych. Wykorzystania rabatu wartościowego nie można łączyć z innymi promocjami czy akcjami rabatowymi.

 

7. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA PROGRAMU

7.1. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, poprzez przesłanie pisemnego lub mailowego oświadczenia do Organizatora, w tym poprzez zakładkę „Kontakt” w Aplikacji Mobilnej.

7.2. W razie otrzymania oświadczenia Uczestnika o rezygnacji z udziału w Programie Organizator jest uprawniony i zobowiązany do zamknięcia Konta Uczestnika oraz do unieważnienia wszystkich Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika.

7.3. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem, jeżeli Uczestnik podał w Formularzu nieprawdziwe dane.

7.4. Jeżeli Uczestnik nie dokona żadnego zakupu, z którym związany byłby zapis Punktów na Karcie Klienta, przez okres dłuższy niż 3 lata Konto Uczestnika zostaje dezaktywowane.

 

8. DANE OSOBOWE

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników (w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, dalej „RODO”) jest Organizator. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: inspektorODO@vrg.pl a także pocztą tradycyjną na adres Organizatora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych VRG S.A.”.

8.2. Dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora w celu zapewnienia udziału w Programie, w tym umożliwienia identyfikacji Uczestnika oraz umożliwienia dostępu do konta Uczestnika dostępnego na stronach www.vistula.pl, www.bytom.com.pl lub www.wolczanka.pl w celach rozpatrywania ewentualnych reklamacji i roszczeń dotyczących Programu, na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, a także przesyłania informacji organizacyjnych dotyczących Programu – co stanowi prawnie uzasadnione interesy Organizatora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Ponadto za dobrowolnie wyrażoną zgodą przez Uczestnika, jego dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby przesyłania informacji handlowych na wskazany przez niego adres e-mail i/lub przesyłanie informacji handlowych w postaci SMS na wskazany numer telefonu (art. 6 ust. 1 lit a) RODO).

8.3. Dane Uczestników mogą być przekazywane przez Organizatora do podmiotów, które zapewniają na jego rzecz obsługę techniczną i organizacyjną Programu, takim jak: podmioty świadczące usługi hostingu, dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania, dostawcy zapewniający oprogramowanie do wysyłania korespondencji handlowej drogą elektroniczną oraz wiadomości SMS, kancelarie prawne oraz podmioty doradcze, partnerzy Organizatora prowadzący sklepy stacjonarne pod markami Vistula, Bytom, Wólczanka lub Lambert. Organizator oświadcza, że zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia danych osobowych, gwarantujące bezpieczeństwo danych Uczestników. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

8.4. Dane Uczestników będą przechowywane przez okres ich uczestnictwa w Programie lub do czasu jego zawieszenia lub zakończenia przez Organizatora, a także przez czas niezbędny do ewentualnego rozpatrywania reklamacji oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w ramach marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Uczestnika na taką formę przetwarzania. Dane przetwarzane za zgodą Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora do czasu jej cofnięcia (co może mieć miejsce w każdym czasie), jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem zgody.

8.5. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w przepisach RODO. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. W przypadku przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, Uczestnikom przysługuje prawo złożenia sprzeciwu na tego typu formę przetwarzania, w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże dane w zakresie: imienia, nazwiska i daty urodzenia są niezbędne do właściwej identyfikacji Uczestnika. Organizator ma prawo odmówić uczestnictwa w Programie osobie, która nie poda tych danych w Formularzu.

8.6. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez Organizatora do potrzeb i zainteresowań Uczestnika oraz w celu dokonywania pomiarów, które pozwolą Organizatorowi na udoskonalenie świadczonych przez niego usług. Wiążące decyzje nie są zautomatyzowane.

8.7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. ZMIANY, ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

9.1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu ze skutkiem na przyszłość.

9.2. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Placówkach Organizatora, na Stronach Internetowych Organizatora oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji.

9.3. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu wszystkie Karty Klienta tracą ważność w terminie ustalonym przez Organizatora.

9.4. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia odpowiedniej informacji na stronach internetowych www.vistula.pl,  www.bytom.com.pl i www.wolczanka.pl oraz w Placówkach Organizatora.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Uczestnikom Programu na stronie internetowej https://www.vrg.pl/marki/programy-lojalnosciowe, w każdej Placówce Organizatora oraz w siedzibie Organizatora.

10.2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą na adres Organizatora z dopiskiem „program lojalnościowy” lub pocztą elektroniczną na adres: ksk@vrg.pl.

 

11. TABELA BENEFITÓW:


KATEGORIA KARTY CLASSIC GOLD UWAGI
Przydzielanie kart dowolny zakup 10 000 zł obrotu na Kartę Klienta przy zakupach z okresu 2 lat* *po przekroczeniu przez Uczestnika łącznego obrotu brutto w wysokości 10.000 zł z tytułu zakupu Towarów i/lub Usług. Obrót musi być zarejestrowany na Karcie Klienta w przeciągu dwóch kolejnych lat i musi być potwierdzony zapisami w systemie transakcyjnym.
Przelicznik punktowy 30 pkt za każde 100 zł 50 pkt za każde 100 zł
Wartość wykorzystania Punktów przy zakupie Towarów za każde 10 pkt 1 zł rabatu za każde 10 pkt 1 zł rabatu

*Wysokość wykorzystanego rabatu wartościowego nie może przekroczyć 50% wartości transakcji

Wykorzystania rabatu wartościowego nie można łączyć z innymi promocjami czy akcjami rabatowymi.

Wysokość wykorzystania rabatu przy realizacji Usług (Placówki Organizatora)

wysokość rabatu:

50% wartości Usługi

wysokość rabatu:

99% wartości Usługi

Usługa – dotyczy przeróbki krawieckiej w Placówkach Organizatora

Wysokość wykorzystania rabatu przy realizacji Usług (Sklepy Internetowe)

wysokość rabatu:

100% wartości Usługi

wysokość rabatu:

100% wartości Usługi

Usługa – dotyczy dostawy w Sklepie Internetowym.
Wykorzystanie Punktów w Sklepach Internetowych

TAK (z zastrzeżeniem pkt. 6.2. Regulaminu)

TAK (z zastrzeżeniem pkt. 6.2. Regulaminu)

Wykorzystania rabatu wartościowego nie można łączyć z innymi promocjami czy akcjami rabatowymi.
Minimalna kwota wykorzystania rabatu

10 złotych (100 punktów)

10 złotych (100 punktów)

Ważność uzbieranych Punktów

12 miesięcy

12 miesięcy

Punkty są ważne w okresie 12 miesięcy licząc od daty zakupu, po upływie tego terminu Punkty zgromadzone na karcie tracą ważność (saldo Punktów w odniesieniu do takich transakcji zostaje wyzerowane).
Przelicznik punktowy dla kart Klub Bytom za 10 punktów 1 złoty rabatu za 10 punktów 1 złoty rabatu Punkty zgromadzone dotychczasowo na Kartach Klienta zostaną przeliczone w dniu 31.07.2022 roku wg przelicznika za 10 punktów 1 zł rabatu
Punkty premiowe

Organizator może stosować promocyjne zasady punktowania (np. „punkty gratis” lub „podwojenie punktów”).

Szczegółowe zasady promocji będą komunikowane Uczestnikom za pośrednictwem Aplikacji Mobilnych.