Raport bieżący Nr 8/2020

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Kandydatura Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej VRG S.A. zgłoszona przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu akcjonariusza VRG S.A. Ipopema 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Zgłoszenie projektu uchwał dotyczących spraw wskazanych w punkcie 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.

VRG S.A. w Krakowie („Spółka”) zawiadamia, iż w dniu 14 lutego 2020 r. otrzymała od Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie działającego jako organ uprawniony do reprezentacji Ipopema 21 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, akcjonariusza Spółki (dalej: „Fundusz”):

1) zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki

2) zgłoszenie na podstawie art. 401 § 4 KSH projektów uchwał w sprawie odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej (pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 lutego 2020 r.)

Ad 1) Zgłoszenie kandydatury Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej

W związku ze zwołanym na 20 lutego 2020 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki i przewidywanymi uchwałami w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki Fundusz zgłosił kandydaturę Pana Piotra Stępniaka na członka Rady Nadzorczej Spółki.
W opinii Funduszu kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Ad 2) Projekty uchwał do punktu 5 porządku obrad

Uchwała nr 03/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Szumańskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 04/02/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VRG S.A. z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Stępniaka.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu życiorys zawodowy Pana Piotra Stępniaka wraz z jego zgodą na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczeniami jako niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Pliki do pobrania