Raport bieżący Nr 80/2009

Vistula Group Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2009 r., otrzymała zawiadomienie od Pani Ewy Kruk oraz Pana Wojciecha Kruka działających w imieniu spółek ECK Investment spółka cywilna Ewa Kruk, Ewa Kruk-Cieślik, Wojciech Henryk Kruk z siedzibą w Poznaniu (dalej: „ ECK Investment”), EK Investment Wojciech Kruk Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: „EK Investment”), WK Investment Wojciech Kruk Spółka Komandytowo Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (dalej: „WK Investment”) oraz Pana Wojciecha Kruka jako osoby fizycznej, iż w dniu 22 grudnia 2009 roku powzięli oni informację o zarejestrowaniu przez sąd w dniu 17 grudnia 2009 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

W związku z powyższym na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), Pani Ewa Kruk oraz Pan Wojciech Kruk poinformowali Spółkę, że wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, łączna liczba głosów posiadanych przez spółki ECK Investment, EK Investment, WK Investment oraz Pana Wojciecha Kruka jako osobę fizyczną na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, spadła poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, spółki ECK Investment, EK Investment, WK Investment oraz Pan Wojciech Kruk jako osoba fizyczna, posiadali łącznie 10.379.359 akcji Spółki, co stanowiło 10,05% kapitału zakładowego Spółki przed zarejestrowaniem jego podwyższenia.
Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, spółki ECK Investment, EK Investment, WK Investment oraz Pan Wojciech Kruk jako osoba fizyczna posiadali łącznie 10.379.359 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 10,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Według stanu na dzień sporządzenia zawiadomienia spółki ECK Investment, EK Investment, WK Investment oraz Pan Wojciech Kruk jako osoba fizyczna, posiadają łącznie 10.379.359 akcji Spółki, co stanowi 9,3% kapitału zakładowego Spółki po zarejestrowaniu jego podwyższenia.
Według stanu na dzień sporządzenia zawiadomienia spółki ECK Investment, EK Investment, WK Investment oraz Pan Wojciech Kruk jako osoba fizyczna, posiadają łącznie 10.379.359 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowi 9,3% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Erwin Bakalarz
Prokurent