Raport bieżący nr 77/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.


VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 r. Colian Holding S.A. z siedzibą w Opatówku (dalej: „Colian”), działając zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa”), zawiadomiła Spółkę, że w dniu 28 grudnia 2018 r. spółka Colian zbyła  4.200.000 sztuk akcji Spółki, co stanowi około 1,79% wszystkich akcji Spółki uprawniających do wykonywania 1,79% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem od Colian:

  1. przed zbyciem ww. akcji, Colian posiadała 13.800.226 akcji, które stanowiły 5,89% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniały do wykonywania 5,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  2. w związku z wykonaniem transakcji Colian posiada 9.600.226 akcji, co stanowi 4,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 4,09% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  3. Podmioty zależne Colian nie posiadają akcji Spółki.
  4. Colian nie zwarł żadnej umowy, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy, tj. umowy, której przedmiotem jest przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.
  5. Colian oraz jej podmioty zależne nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b Ustawy.