Raport bieżący nr 74/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji połączeniowych serii O emitowanych w związku z połączeniem spółek VRG S.A. i Bytom S.A.


VRG S.A. z siedzibą w Krakowie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymała informację o podjęciu Uchwały nr 1295/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki VRG S.A.,  o następującej treści:

„Uchwała nr 1295/2018
Zarządu  Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki VRG S.A.

§1.

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 53.260.876 (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii O spółki VRG S.A., o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.

§2.

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38   ust. 1 i  3  Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 28 grudnia 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii O spółki VRG S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 grudnia 2018 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLVSTLA00011”.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”