Raport bieżący nr 73/2015

Raport bieżący nr 73/2015

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Temat: Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki

Vistula Group S.A. w Krakowie  („Spółka”) informuje, że w dniu 18 listopada 2015 r. otrzymała od Pioneer Pekao Investment Management S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie zawierające następujące informacje:

I
Pioneer Pekao Investment Management S.A. („PPIM”), działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.), zawiadomił Spółkę o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,93% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w zakresie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

Dotyczy wszystkich Klientów Pioneer Pekao Investment Management S.A. 
Rodzaj zdarzenia: sprzedaż akcji
Data zdarzenia: 13.11.2015
Firma spółki: Vistula Group S.A.
Siedziba i adres spółki: ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

Stan posiadania przed zmianą udziału:
Liczba posiadanych akcji: 8.738.816
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,002%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 8.738.816
Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 5,002%

Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji: 8.613.818
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 4,93%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 8.613.818
Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 4,93%

Uwagi:
Akcjonariuszami posiadającymi łącznie wskazaną powyżej liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są wszyscy Klienci PPIM (w zakresie portfeli zarządzanych przez PPIM).


II
Pioneer Pekao Investment Management S.A. („PPIM”), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z  2013 r. poz. 1382 z późn. zm.), zawiadomił w imieniu funduszy inwestycyjnych:

Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty

oraz

Pioneer Konsumpcji i Wzrostu Rynków Wschodzących Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,87% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w zakresie akcji wchodzących w skład portfeli funduszy zarządzanych w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelami inwestycyjnymi funduszy:

Dotyczy funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Rodzaj zdarzenia: sprzedaż akcji
Data zdarzenia: 10.11.2015
Firma spółki: Vistula Group S.A.
Siedziba i adres spółki: ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

Stan posiadania przed zmianą udziału:
Liczba posiadanych akcji: 8.768.688
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,02%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 8.768.688
Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 5,02%

Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji: 8.502.418
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 4,87%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 8. 502.418
Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 4,87%

Uwagi:
Akcjonariuszami posiadającymi wskazaną powyżej liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki są łącznie fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  Portfele funduszy stanowią podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.

III
Pioneer Pekao Investment Management S.A. („PPIM”), wykonując umowę świadczenia usług w zakresie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszy, zawartą między Pioneer Pekao Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. a PPIM oraz działając zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.), zawiadomił w imieniu Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o spadku łącznego zaangażowania do poziomu 4,99% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w zakresie akcji wchodzących w skład portfela funduszu zarządzanego w ramach wykonywania przez PPIM usługi zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu:

Dotyczy Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego:
Rodzaj zdarzenia: sprzedaż akcji
Data zdarzenia: 9.11.2015
Firma spółki: Vistula Group S.A.
Siedziba i adres spółki: ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków

Stan posiadania przed zmianą udziału:
Liczba posiadanych akcji: 8.795.349
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 5,03%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 8. 795.349
Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 5,03%

Stan posiadania po zmianie udziału:
Liczba posiadanych akcji: 8.713.060
Udział procentowy w kapitale zakładowym Spółki: 4,99%
Liczba głosów z posiadanych akcji: 8. 713.060
Udział procentowy w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu: 4,99%

Uwagi:
Akcjonariuszem posiadającym wskazaną powyżej liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki jest Pioneer Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Portfel funduszu stanowi podgrupę wszystkich portfeli Klientów PPIM.