Raport bieżący Nr 7/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Powołanie do składu Rady Nadzorczej VRG S.A. członka Rady Nadzorczej w trybie kooptacji

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie („Spółka”), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 stycznia 2021 r. podjęła uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej w trybie kooptacji przewidzianym w paragrafie 22 ust. 3 statutu Spółki. Rada Nadzorcza powołała do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej wspólnej kadencji Pana Mateusza Karola Kolańskiego.

Informacje dotyczące życiorysu zawodowego, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji oraz treść oświadczeń złożonych przez Pana Mateusza Kolańskiego.

Wykształcenie:

2008.10. – 2013.06. - Uniwersytet Wrocławski, Prawo

2014.01. – 2014.11. - Szkoła Główna Handlowa, Marketing i Strategie Marketingowe

2015.10. – 2016.05. - Szkoła Główna Handlowa, Akademia Spółek

2014.01. – 2016.12. - Aplikacja Adwokacka, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie. Uzyskanie uprawnień zawodowych adwokata.

Doświadczenie:

2007.06. – 2007.09. - Jutrzenka S.A., przedstawiciel handlowy

2008.06. – 2008.10. - Jutrzenka S.A. marketing

2009.01. – 2009.06. - Impel S.A., pomoc prawna

2010.06. – 2010.08. - Dewey & LeBoeuf Grzesiak s.k., paralegal

2011.06. – 2011.10. - Colian SA pomoc prawna

2014.02. – 2016.12. - Kancelaria Adwokacka Leszek Zgutka, aplikant adwokacki

2015.01. - do dziś - iPrawnicy Sp. z o.o. – członek Zarządu

2016.02. - do dziś - Colian sp. z o.o. – prawnik

Ponadto zgodnie z treścią oświadczeń złożonych przez Pana Mateusza Kolańskiego nie zachodzą wobec niego przesłanki uniemożlwiające pełnienie przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności wskazane w art. 18 oraz art. 387 Kodeksu spółek handlowych, nie prowadzi on i nie zamierza prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Pan Mateusz Kolański złożył oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności od Spółki w rozumieniu Załącznika nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.