Raport bieżący nr 7/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.

VRG S.A. w Krakowie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 21 marca 2019 roku otrzymała od Nationale-Nederlanden Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust. 2 pkt la ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) zawierające informację, że w wyniku nabycia akcji Spółki w transakcji na GPW w Warszawie, rozliczonej w dniu 15 marca 2019 r. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: „OFE”) zwiększył stan posiadania akcji Spółki o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5 w/w ustawy Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poinformowało Spółkę, że w wyniku tej samej transakcji zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. fundusze: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny (dalej: „DFE”) zwiększyły łączny stan posiadania akcji Spółki o co najmniej 2% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawierające dodatkowo tabelę przedstawiającą zestawienie ilości akcji i głosów przed i po rozliczeniu transakcji, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania