Raport bieżący Nr 71/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) informację z dnia  4 listopada 2020 roku na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1  oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), że w wyniku, nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”), akcji Spółki, w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 30 października 2020 r., rozliczonej w dniu 3 listopada 2020 r., udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł powyżej progu 20%, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 46 418 761 akcji Spółki, co stanowiło 19,80% kapitału zakładowego Spółki i dawało 46 418 761 głosów, co stanowiło 19,80% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, posiadają łącznie 47 047 277 akcji Spółki, co stanowi 20,07% kapitału zakładowego Spółki i daje 47 047 277 głosów oraz stanowi 20,07% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.