Raport bieżący nr 69/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. (poprzednia nazwa: Vistula Group S.A., dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 6 grudnia 2018 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, („Towarzystwo”), informację sporządzoną na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2, art. 69a ust. 1 pkt 1 oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm. dalej „Ustawa”), że w wyniku rejestracji połączenia spółki VRG Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (spółka przejmująca) ze spółką Bytom Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (spółka przejmowana), która nastąpiła w dniu 30 listopada 2018 r. udział funduszu IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzanego przez Towarzystwo („Fundusz”, „IPOPEMA 2 FIZAN”), jak również łączny udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów  w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiadał 21.137.000 akcji Spółki, co stanowiło  11,67% kapitału zakładowego Spółki i dawało 21.137.000 głosów, co stanowiło 11,67% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu  fundusz IPOPEMA 2 FIZAN posiada 21.137.000 akcji Spółki, co stanowi 9,02% kapitału zakładowego Spółki i daje 21.137.000 głosów oraz stanowi 9,02% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 21.137.000 akcji Spółki, co stanowiło 11,67% kapitału zakładowego Spółki i dawało 21.137.000 głosów, co stanowiło 11,67% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 21.137.000 akcji Spółki, co stanowi 9,02% kapitału zakładowego Spółki i daje 21.137.000 głosów oraz stanowi 9,02% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.