Raport bieżący nr 65/2018

Podstawa prawna: Art. 19 ust 3 MAR - informacje o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Temat: Informacja o transakcji na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR.

VRG S.A. (poprzednio Vistula Group S.A.) będąca następcą prawnym spółki Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, że w dniu 30 listopada 2018 roku powzięła informację o powiadomieniu przekazanym przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie o transakcji, o której mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”), dotyczącym osoby blisko związanej z Panem Janem Pilchem pełniącym do dnia 30 listopada 2018 roku funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Bytom S.A.

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania