Raport bieżący Nr 64/2020

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) informację z dnia 5 października 2020 roku na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), że w wyniku, nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”), akcji Spółki, w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 29 września 2020 r., rozliczonej w dniu 1 października 2020 r., udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł powyżej progu 10%, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, Fundusz posiadał 23.437.423 akcji Spółki, co stanowiło 9,997% kapitału zakładowego Spółki i dawało 23.437.423 głosów, co stanowiło 9,997% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, Fundusz posiada 23.837.423 akcji Spółki, co stanowi 10,167% kapitału zakładowego Spółki i daje 23.837.423 głosów oraz stanowi 10,167% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.