Raport bieżący nr 62/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Spółki nr 31/2016 z dnia 1 czerwca 2016 roku zawiadamia, iż zgodnie z pozyskaną przez Spółkę informacją, w dniu 12 października 2016 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji  473.973 (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt trzy)  akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D oraz z emisji 1.980.000 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E.

W związku z powyższym Spółka ponownie informuje, iż kapitał zakładowy Spółki po objęciu akcji serii L i N przez osoby uprawnione wynosi obecnie 37.665.932,80 zł (trzydzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć  tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 177.174.964 (sto siedemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 20 gr (dwadzieścia groszy) każda.