Raport bieżący nr 6/2017

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie


Temat: Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki


Vistula Group S.A. w Krakowie  („Spółka”) informuje, że Pan Jerzy Mazgaj, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki („Zawiadamiający”) działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomił Spółkę, że w wyniku ustania stosunku zależności pomiędzy Zawiadamiającym a spółką Alma Market S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Krakowie („Alma”), na skutek rezygnacji z Rady Nadzorczej Alma w dniu 1 lutego 2017 r. większości członków Rady Nadzorczej Alma powiązanych z Zawiadamiającym, zmniejszeniu uległo dotychczasowe łączne zaangażowanie w Spółce.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania