Raport bieżący nr 57/2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vistula Group S.A. w dniu 31 października 2018 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 października 2018 roku („Zgromadzenie”) posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.

Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Do wzięcia udziału w Zgromadzeniu uprawnieni byli akcjonariusze posiadający prawo do 145.424.711  głosów, co stanowiło 80,26%  ogólnej liczby głosów  na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pliki do pobrania