Raport bieżący nr 52/2016

Podstawa prawna: Art.70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Spółki.

I. Vistula Group S.A. w Krakowie  („Spółka”) informuje, że w dniu 2 września 2016 roku spółka Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pilotów 6 działając stosownie do art. 69 ust. 1 pkt 2,  art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz art. 69 ust. 2 pkt 1a. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382. z późn. zm.) zawiadomiła Spółkę o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Treść zawiadomienia, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.II. Spółka informuje jednocześnie, że w dniu 2 września 2016 roku otrzymała od spółki Alma Market S.A. będącej podmiotem blisko związanym z Panem Jerzym Mazgajem, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie o transakcjach, o którym mowa w art. 19 ust 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („MAR”).

Treść powiadomienia, o którym mowa powyżej zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Pliki do pobrania