Raport bieżący Nr 5/2022

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie ( „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 27 stycznia 2022 r. otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie  („Towarzystwo”), na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) informację, że w wyniku nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”), akcji Spółki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 21 stycznia 2022 r., rozliczonej w dniu 25 stycznia 2022 r., udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł o więcej niż 2%, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, Fundusz posiadał 33.464.137 akcji Spółki, co stanowiło 14,27% kapitału zakładowego Spółki i dawało 33.464.137 głosów, co stanowiło 14,27% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, Fundusz posiada 33.514.137 akcji Spółki, co stanowi 14,29% kapitału zakładowego Spółki i daje 33.514.137 głosów oraz stanowi 14,29% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.