Raport bieżący nr 5/2017

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku


Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133-t.j. z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”)  podaje  do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:
- skonsolidowany  raport kwartalny za I  kwartał 2017 – 16 maja 2017 r.
- skonsolidowany  raport kwartalny za III kwartał 2017 – 15 listopada 2017 r.

Skonsolidowany  raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 roku –  29 sierpnia 2017 r.

Raporty roczne za rok 2016:
- jednostkowy raport roczny za rok 2016 – 15 marca 2017 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2016 – 15 marca 2017 r.

Vistula Group S.A.  na podstawie § 83 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia informuje, że w 2017 r. nie będzie  przekazywała do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych i odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny będą zawierały odpowiednio kwartalną informację finansową oraz półroczne skrócone sprawozdanie finansowe.

Vistula Group S.A. informuje jednocześnie, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, w 2017 r. nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości raportu kwartalnego
i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz za II kwartał 2017 r.