Raport bieżący Nr 5/2009

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2009 z dnia 28 stycznia 2009 roku, Emitent informuje, iż w związku publikacją w dniu 28 stycznia 2009 roku Memorandum Informacyjnego akcji serii H emitowanych w związku z połączeniem Emitenta ze spółką W. Kruk S.A., Emitent przewiduje następujące kolejne czynności zmierzające bezpośrednio do jak najszybszego przydzielenia akcji serii H dotychczasowym akcjonariuszom spółki W. Kruk S.A. a następnie dopuszczenia i wprowadzenia tych akcji do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej – GPW).
Planowany harmonogram przedstawia się następująco:
1) Wyznaczenie przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (dalej – KDPW) dnia referencyjnego na dzień 29 stycznia 2009 roku,
2) Podjęcie przez KDPW warunkowej uchwały o rejestracji akcji serii H 
Emitenta – 28 stycznia 2009 roku,
3) Transfer informacji od uczestników KDPW do KDPW o liczbie objętych akcji serii H przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki W. Kruk S.A. i wysokości dopłat stanowiącej wynik dokonanych z tego tytułu rozliczeń – do dnia 3 lutego 2009 roku,
4) Rejestracja akcji serii H Emitenta w KDPW i ich dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na GPW – 6 lutego 2009 roku,
5) Przekazanie przez Emitenta do KDPW kwoty dopłat pozostałych do uiszczenia w wyniku rozliczeń dokonanych w związku z przydzieleniem akcji serii H dotychczasowym akcjonariuszom spółki W. Kruk S.A. – 6 lutego 2009 roku.

Niniejszym Zarząd Emitenta informuje, iż przedstawiony powyżej harmonogram działań dotyczących wprowadzenia i dopuszczenia akcji serii H Emitenta do obrotu na GPW, przedstawia wyłącznie przewidywane terminy podejmowania poszczególnych czynności i nie może być uznany za wiążący. W szczególności Emitent zaznacza, iż realizacja powyższego harmonogramu zakłada wyjątkowo szybkie podejmowanie odpowiednich działań przez podmioty niezależne od Emitenta, to jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
Emitent oświadcza, iż ze swojej strony dokona wszelkich aktów staranności, aby była możliwa realizacja powyżej przedstawionego harmonogramu.

Erwin Bakalarz
Prokurent