Raport bieżący nr 51/2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Zatwierdzenie memorandum informacyjnego dotyczącego emisji nowych akcji w związku z połączeniem spółki Vistula Group S.A. ze spółką Bytom S.A.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymała decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 października 2018 roku w sprawie zatwierdzenia memorandum informacyjnego Spółki sporządzonego w związku z ofertą publiczną 53.260.876 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym nie więcej niż 53.260.876 akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,20 zł każda, emitowanych w związku z połączeniem Spółki ze spółką Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie („Memorandum”).

 

O terminie udostępnienia Memorandum do publicznej wiadomości Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.