Raport bieżący nr 51/2015

Raport bieżący: 50/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rejestracja w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Spółki nr 35/2015 z dnia 6 maja 2015 roku zawiadamia, iż zgodnie z pozyskaną przez Spółkę informacją, w dniu 19 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmiany struktury kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji 859.366 (ośmiuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu sześćdziesięciu sześciu)  akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł  każda, wyemitowanych przez Spółkę w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D drugiej transzy.

 

W związku z powyższym Spółka ponownie informuje, iż kapitał zakładowy Spółki po jego podwyższeniu wynikającym z emisji akcji serii L wynosi 37.175.138,20 zł (trzydzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych i dwadzieścia groszy) i dzieli się na 174.720.991 (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,20 zł każda, stanowiących łącznie 174.720.991 (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu