Raport bieżący nr 50/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Podsumowanie informacji o kosztach emisji akcji serii L.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 41/2016 z dnia 14 czerwca 2016 roku zawierającego informacje na temat zakończenia oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii L („Akcje”) wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 31 maja 2016 r., dokonanej w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D w ramach realizacji programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie Uchwały nr 23/04/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała”), informuje, iż całkowite koszty emisji Akcji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur w całym okresie realizacji programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie Uchwały wyniosły: 26.983,47 zł netto, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty wraz z kosztami doradztwa:  3.000 zł
b) opłaty sądowe, skarbowe i notarialne oraz związane z przeprowadzonymi czynnościami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z  rejestracją Akcji oraz ich wprowadzeniem  do publicznego obrotu: 23.983,47 zł,
c) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
d) Promocja oferty: nie dotyczy,
Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną Akcję wyniósł: 0,02 zł,

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Poniesione koszty emisji Akcji zostały rozliczone w księgach na zmniejszenie nadwyżki ze sprzedaży Akcji powyżej ich wartości nominalnej (Agio) i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej „Kapitał Zapasowy”.