Raport bieżący Nr 48/2020

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej VRG S.A. za II kwartał oraz  I półrocze 2020 roku

Zarząd VRG S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent” ) w załączniku do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za II kwartał oraz  I półrocze 2020 roku.

Przedmiotowe dane finansowe zostały podane według aktualnej wiedzy Zarządu Emitenta na dzień 4 sierpnia 2020 roku i mogą ulec zmianie po zakończeniu procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzeniu raportu okresowego, który zostanie opublikowany stosownie do raportu bieżącego nr 2/2020 w dniu 26 sierpnia 2020 roku.

Zarząd Emitenta uznał podanie wyżej wymienionych danych za istotne ze względu na istniejącą niepewność rynku, co do wpływu pandemii COVID-19  na funkcjonowanie Grupy Kapitałowej Emitenta.

Pliki do pobrania