Raport bieżący Nr 47/2021

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”) informację z dnia 8 lipca 2021 roku, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a oraz  art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), że w wyniku, nabycia przez fundusz IPOPEMA 21 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”), akcji Spółki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 6 lipca 2021 roku, rozliczonej w dniu 8 lipca 2021 roku, udział Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo  w ogólnej liczbie głosów w Spółce wzrósł o więcej niż 2%, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, Fundusze posiadały 51.726.678  akcji Spółki, co stanowiło 22,06% kapitału zakładowego Spółki i dawało 51.726.678 głosów, co stanowiło 22,06% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, Fundusze posiadają 52.066.678 akcji Spółki, co stanowi 22,21% kapitału zakładowego Spółki i daje 52.066.678 głosów oraz stanowi 22,21% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż Fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.