Raport bieżący Nr 47/2019

Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

Temat: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że otrzymała od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), informację z dnia 31 października 2019 r. przesłaną na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2  oraz art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), że w wyniku zbycia przez fundusz IPOPEMA 2 FIZ Aktywów Niepublicznych zarządzany przez Towarzystwo („Fundusz”), akcji Spółki w transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dn. 28 października 2019 r., rozliczonej w dn. 30 października 2019 r., udział funduszy zarządzanych przez Towarzystwo w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 15%, w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Przed wyżej wymienionym zdarzeniem, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 35.365.787 akcji Spółki, co stanowiło 15,08% kapitału zakładowego Spółki i dawało 35.365.787 głosów, co stanowiło 15,08% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po wyżej wymienionym zdarzeniu, wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo, posiadają łącznie 35.075.787 akcji Spółki, co stanowi 14,96% kapitału zakładowego Spółki i daje 35.075.787 głosów oraz stanowi 14,96% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Towarzystwo poinformowało, iż fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 b ust. 1 Ustawy.