Raport bieżący nr 47/2015

Raport bieżący Nr 47/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Ustanowienie zastawów rejestrowych na znaczących aktywach Emitenta.

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Emitent”), zawiadamia o otrzymaniu informacji o postanowieniach z dnia 15 maja 2015 roku wydanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Rejestru Zastawów, o dokonaniu wpisów w Rejestrze Zastawów na rzecz zastawnika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) zastawów rejestrowych na znaczących aktywach Emitenta, w związku z zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z:

 

a) Umowy kredytu terminowego (Kredyt A) do kwoty 47.600.000 PLN z dnia 9 marca 2015 r. pomiędzy Bankiem i Emitentem, o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 10 marca 2015 r. oraz

 

b) Umowy limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 30.000.000 PLN z dnia 9 marca 2015 r. pomiędzy Bankiem i Emitentem, o której zawarciu Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

 

W związku z powyższym Emitent informuje, iż ustanowione zostały na rzecz Banku  na podstawie umów z Emitentem następujące zastawy rejestrowe ustanowione na podstawie umów zastawów rejestrowych:

 

1) z dnia 10 marca 2015 r. na prawach z rejestracji wspólnotowego słowno-graficznego znaku towarowego „VISTULA” o wartości 104.489.000 PLN do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 116.400.000 PLN.

 

2) z dnia 10 marca 2015 r. na prawach z rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego „WÓLCZANKA” o wartości 47.395.000 PLN do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 116.400.000 PLN.

 

3) z dnia 23 marca 2015 r.  na zapasach wyrobów odzieżowych o wartości 73.266.601,51 PLN na dzień 31 grudnia 2014 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 116.400.000 PLN.

 

Aktywa, na których ustanowiono wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące z uwagi na fakt, że ich  wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono wyżej opisane zastawy rejestrowe i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu