Raport bieżący nr 46/2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.

Temat: Podsumowanie informacji o kosztach emisji akcji serii N.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 19/2018 zawierającego informacje na temat zakończenia oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N („Akcje”) wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 11 kwietnia 2018 roku, dokonanej w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E w ramach realizacji programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie Uchwały nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki (oraz spółek z jej grupy kapitałowej), emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała”), informuje, iż całkowite koszty emisji Akcji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Spółkę faktur w całym okresie realizacji programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie Uchwały wyniosły: 22.780,64 zł netto, w tym: .

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty wraz z kosztami doradztwa:  14.000,00 zł

b) opłaty sądowe, skarbowe i notarialne oraz związane z przeprowadzonymi czynnościami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w związku z  rejestracją Akcji oraz ich wprowadzeniem  do publicznego obrotu: 8.780,64 zł,

c) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,

d) Promocja oferty: nie dotyczy,

Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną Akcję wyniósł: 0,0038 zł.

 

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Poniesione koszty emisji Akcji zostały rozliczone w księgach na zmniejszenie nadwyżki ze sprzedaży Akcji powyżej ich wartości nominalnej (Agio) i zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej „Kapitał Zapasowy”.