Raport bieżący nr 45/2016

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Temat : Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Vistula Group S.A. w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka’) podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku („Walne Zgromadzenie”)  posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni byli akcjonariusze posiadający prawo do 126.577.813  głosów, co stanowiło 71,44%  ogólnej liczby głosów  na  walnym zgromadzeniu Spółki.

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu

Pliki do pobrania