Raport bieżący nr 45/2015

Raport bieżący Nr 45/2015

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 pkt 2 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Temat: Nabycie akcji Spółki przez osobę wchodzącą w skład  Rady Nadzorczej Spółki.

Vistula Group S.A. w Krakowie przekazuje informacje otrzymane na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Jerzego Mazgaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.:

 

Informacja o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

1. Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji

 

Jerzy Mazgaj

 

2. Wskazanie przyczyny przekazania informacji z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z emitentem

 

Transakcje nabycia akcji spółki Vistula Group S.A. w Krakowie przez Jerzego Mazgaja pełniącego funkcję  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Vistula Group S.A.

 

 

3. Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja

 

Akcje spółki Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie

 

 

4. Opis transakcji:

 

Data transakcji; Kupno/sprzedaż; Wolumen; Cena (zł)

29.05.2015; Kupno; 16.448; 2,19

01.06.2015; Kupno; 133.552; 2,20

 

5. Miejsce zawarcia transakcji

 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”)

 

6. Tryb zawarcia transakcji

 

Transakcja pakietowa na GPW

 

 

7. Data i miejsce sporządzenia informacji

 

Kraków,   3 czerwca 2015 roku

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu