Raport bieżący nr 43/2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat : Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki w 2016 roku

Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 8 Statutu Spółki, podjęła z dniem dzisiejszym uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki. Zgodnie z treścią podjętej uchwały Rada Nadzorcza wybrała firmę audytorską PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. E. Wasilewskiego 20, 30-305 Kraków („PRO AUDIT”), wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 2696  do:

a) dokonania przeglądu  jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2016 r.– 30.06.2016 r. oraz  przeglądu skonsolidowanego półrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki  za okres 1.01.2016 r. – 30.06.2016 r.

b) dokonania badania  jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r. oraz badania  skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres 1.01.2016 r. –31.12.2016 r.

Umowa z firmą audytorską PRO AUDIT zostanie zawarta na rok obrotowy 2016.

Spółka korzystała dotychczas z usług PRO AUDIT  w zakresie przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres pierwszego półrocza roku obrotowego 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 oraz 2015. Ponadto, w związku z warunkami emisji obligacji Spółki serii D, PRO AUDIT przeprowadził w latach 2013 -2014 weryfikację jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, na potrzeby raportowania do agenta emisji obligacji tj. Alior Bank S.A. W 2015 roku PRO AUDIT przeprowadził weryfikację projekcji finansowych Spółki w związku z warunkami dotyczącymi zawarcia umów kredytowych z bankiem PKO Bank Polski S.A. W 2015 roku i w I kwartale 2016 roku PRO AUDIT przeprowadzał również weryfikację oświadczeń Spółki dotyczących spełnienia i prawidłowości wyliczenia wskaźników finansowych wskazanych w umowach kredytowych zawartych przez Spółkę z bankiem PKO Bank Polski S.A.