Raport bieżący nr 43/2015

Raport bieżący Nr 43/2015

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Temat: Ustanowienie zastawów rejestrowych na znaczących aktywach jednostki zależnej od Emitenta.

Vistula Group S.A. w Krakowie (dalej: „Emitent”), zawiadamia o otrzymaniu informacji o postanowieniach z dnia 13 maja 2015 roku wydanych przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział VII Rejestru Zastawów, o dokonaniu wpisów w Rejestrze Zastawów na rzecz zastawnika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „Bank”) zastawów rejestrowych na znaczących aktywach W.KRUK S.A. z siedzibą w Krakowie będącej jednostką zależną od Emitenta (dalej: „W.KRUK”), do których ustanowienia W.KRUK była zobowiązana z tytułu ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikających z:

 

a) Umowy kredytu terminowego (Kredyt B) do kwoty 71.400.000 PLN z dnia 9 marca 2015 r. pomiędzy Bankiem i Emitentem, w prawa i obowiązki z której W.KRUK wstąpiła z dniem 31 marca 2015 r. w miejsce Emitenta, a w odniesieniu do których Emitent jest poręczycielem, o czym Emitent poinformował odpowiednio w raportach bieżących nr 8/2015 z dnia 10 marca 2015 r. oraz 17/2015 z dnia 31 marca 2015 r. oraz

 

b) Umowy limitu kredytowego wielocelowego do kwoty 22.000.000 PLN z dnia 9 marca 2015 r. pomiędzy Bankiem i W.KRUK, o której Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 8/2015 z dnia 10 marca 2015 r.

 

W związku z powyższym Emitent informuje, iż ustanowione zostały na rzecz Banku  na podstawie umów z W.KRUK następujące zastawy rejestrowe wpisane w rejestrze zastawów w dniu 15 maja 2015 r. ustanowione na podstawie umów zastawów rejestrowych:

 

1) z dnia 10 marca 2015 r. zmienionej w dniu 31 marca 2015 r. na prawach z rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego „W.KRUK” o wartości 93.736.000 PLN do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 140.100.000 PLN.

 

2) z dnia 10 marca 2015 r. zmienionej w dniu 31 marca 2015 r. na prawach z rejestracji słowno-graficznego znaku towarowego „W.KRUK” o wartości 93.736.000 PLN do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 107.100.000 PLN.

 

3) z dnia 23 marca 2015 r.  zmienionej w dniu 31 marca 2015 r.  na zapasach wyrobów jubilerskich o wartości 96.560.300,56 PLN na dzień 31 grudnia 2014 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 140.100.000 PLN.

 

4) z dnia 23 marca 2015 r. zmienionej w dniu 31 marca 2015 r. na. zapasach wyrobów jubilerskich o wartości 96.560.300,56 PLN na dzień 31 grudnia 2014 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 107.100.000 PLN.

 

Aktywa, na których ustanowiono wyżej opisane zastawy rejestrowe uznano za znaczące z uwagi na fakt, że ich  wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

 

Według wiedzy Emitenta pomiędzy Emitentem oraz W.KRUK i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta oraz W.KRUK a Bankiem, na rzecz którego ustanowiono wyżej opisane zastawy rejestrowe i osobami nim zarządzającymi nie istnieją żadne powiązania.

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu