Raport bieżący Nr 4/2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd VRG SA z siedzibą w Krakowie (”Spółka”), informuje, że w dniu 11 stycznia 2021 roku, Pan Ernest Podgórski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja odnosi skutek z dniem 11 stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna:

§5 pkt 4 w powiązaniu z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.