Raport bieżący nr 4/2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”), na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) podaje do wiadomości następujące terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Skonsolidowane raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 – 21 maja 2019r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 – 13 listopada 2019r.

Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 roku – 28 sierpnia 2019r.

Raporty roczne za rok 2018:
- jednostkowy raport roczny za rok 2018 – 19 marca 2019r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2018 – 19 marca 2019r.

Emitent jako jednostka dominująca, na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia informuje, że w 2019r. nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne Emitenta będą zawierały kwartalną informację finansową.

Emitent jako jednostka dominująca, na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia informuje, że w 2019r. nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości odrębnego raportu półrocznego, w związku z czym skonsolidowany raport półroczny Emitenta będzie zawierał półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu tego sprawozdania oraz skróconą informację dodatkową.

Emitent informuje jednocześnie, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, w 2019r. nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2018r. oraz za drugi kwartał 2019r.