Raport bieżący nr 41/K/2015

Raport bieżący nr 41/K/2015

Podstawa prawna:Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacj i poufnych

Temat: Korekta raportu bieżącego nr 41/2015: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji.

Vistula Group S.A. w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 29 maja 2015 r. otrzymała zawiadomienie od osoby obowiązanej do przekazania informacji wchodzącej w skład Rady Nadzorczej Spółki, o korekcie informacji, którą Spółka otrzymała w dniu 28 maja 2015 r. w zawiadomieniu z dnia 22 maja 2015 sporządzonym na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, i która została przekazana przez Spółkę do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r.: Informacja otrzymana od osoby obowiązanej do przekazania informacji.

 

Na podstawie powyższego zawiadomienia o korekcie z dnia 29 maja 2015 r. Spółka informuje, iż zawiadomienie z dnia 22 maja 2015 r., w związku z którym Spółka opublikowała raport bieżący nr 41/2015, zostało wysłane do Spółki omyłkowo, ponieważ transakcje, o których mowa w raporcie bieżącym nr 41/2015 objęte zawiadomieniem z dnia 22 maja 2015 r.,  były już notyfikowane Spółce uprzednio w dwóch odrębnych zawiadomieniach z dnia 18 maja 2015 r. i 21 maja 2015 r., o których Spółka informowała odpowiednio w raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 18 maja 2015 r. oraz w raporcie bieżącym nr 39/2015 z dnia 21 maja 2015 r.

 

W związku z tym aktualne pozostają informacje przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 37/2015 z dnia 18 maja 2015 r. oraz w raporcie bieżącym nr 39/2015 z dnia 21 maja 2015 r. Natomiast informacje przekazane przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 41/2015 z dnia 28 maja 2015 r. ulegają anulowaniu, ponieważ stanowią zdublowanie informacji poprzednio przekazanych przez Spółkę w raporcie bieżącym nr 37/2015 oraz w raporcie bieżącym nr 39/2015.

 

Jednocześnie Spółka przekazuje poniżej pełną treść zawiadomienia, które otrzymała w dniu 29 maja 2015 r.

 

„Kraków, dnia 29 maja 2015 r.

 

Komisja Nadzoru Finansowego

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

(„KNF”)

 

VISTULA GROUP SA

ul. Pilotów 10

31-462 Kraków

(„Spółka”)

 

Korekta informacji przekazanej KNF oraz Spółce na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

W nawiązaniu do zawiadomień datowanych na:

i. 18 maja 2015 roku,

ii. 21 maja 2015 roku oraz

iii. 22 maja 2015 roku,

uprzejmie wyjaśniam że zawiadomienie z dnia 22 maja 2015 roku zostało wysłane omyłkowo, albowiem transakcje te były notyfikowane uprzednio w dwóch odrębnych zawiadomieniach z dnia 18 maja 2015 roku i 21 maja 2015 roku.

W związku z tym aktualne pozostają zawiadomienia z dnia 18 maja 2015 roku (i) oraz z dnia 21 maja 2015 roku (ii), natomiast zawiadomienie zbiorcze z dnia 22 maja 2015 roku (iii) ulega anulowaniu, ponieważ stanowi zdublowanie informacji.

W związku z tym, w wymienionych dniach doszły do skutku wyłącznie wymienione transakcje.

Data transakcji; Rodzaj transakcji; Wolumen; Cena; Podmiot dokonujący transakcji

2015-05-15; kupno; 100 000; 2,17; Jerzy Mazgaj

2015-05-18; kupno; 50 000; 2,18; Jerzy Mazgaj

2015-05-18; kupno; 200 000; 2,50; podmiot, w którym osoba obowiązana pełni funkcję w Radzie Nadzorczej

 

Erwin Bakalarz

Członek Zarządu